ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: Къуэр унэм и пкъощ, пхъур унэм и щIэращIэщ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)

Тотрэш и шабзищыр

Албэч и къуэ Тотрэш Лъэпщ и кIыщым щIыхьащ:
– Шабзищ схуэщI,–жери.
– Сыт узэрыхуейр? Уи жагъуэгъур хэт? – къеупщIащ Лъэпщ.
– Си жагъуэгъур сэ къэзгъуэтыжынщ. Шабзищ сыхуейщ,–къыжриIащ.
Шабзищ хуищIри къритащ.
– Узэуэм фIэкIынукъым.
– Деплъынкъэ,–жери, Албэч и къуэ Тотрэш шэсыжащ.
Гъуэгущхьиблыр щызэхэкIым кIуэри теуващ Албэч и къуэ Тотрэш. Зэщэр Сосрыкъуэ, БлыпкъкIэщI, ПщэдыкъкIэщI сымэт.
Гъуэгущхьиблыр щызэхэкIым къэсауэ Сосрыкъуэ, БлыпкъкIэщI, ПщэдыкъкIэщI сымэ къаплъэри Албэч и къуэ Тотрэш къалъэгъуащ.
Албэч и къуэ Тотрэш и шабзэр зэIуидзакIэт.
– Мыбы дэ дыкъелынкъым, щхьэж и щхьэр зэрыхихын! – жари зэбгрыжащ: Сосрыкъуэ псыхъуэм зыдидзэри мывэ хъурей зищIащ, БлыпкъкIэщI бгъуэнщIагъым зыщIидзащ, ПщэдыкъкIэщI мэзым зыхидзащ.
– НокIуэ! – жери Тотрэш зы шабзэ иутIыпщащ. Шабзэшэм БлыпкъкIэщI бгъуэнщIагъым щIиукIыхьащ.
– ЕтIуанэр нокIуэ!–жиIащ Тотрэш, шабзэшэр идзри.
ЕтIуанэм ПщэдыкъкIэщI мэзым хиукIыхьащ.
– НокIуэ ещанэри!
Ещанэр псыхъуэм дэлъ мывэ хъурейм техуэри лъеижащ.
Албэч и къуэ Тотрэш щхьэщыкIа нэужь, Сосрыкъуэ къызэфIэувэжри ежьэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 168

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: