Псалъэжь: Зи жьэ псынщIэм пащIэ ныкъуэ къихьыжыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Мэзым ибгъу, вым и бгъуитI. (Выуэч)

Къэплъыхъуэр

Шу закъуэ

Шу закъуэХьэзырыдзэр дзэшхуает, дзэ фIыцIэт,
Хы фIьщIэжьым къытехьэщ, къисыкIщ,
ПсыжьыкIэкIэ къигъазэщ, къибзыхьщ,
Тыхьаер щIы гъунэм къыщищIщ,
НартыщIым щыятэщ, щытIысщ…
Нартыжьхэр зэхохьэ, зэхокI,
Нарт хасэр зоупщIыр, зэщIогъу,
Мэгъужьыр ягъаплъэ, зоплъыж,
Зоплъыжри нартыдзэр мэшэс,
Мэшэсри, бжыщхьэ гуэрэнти, мэув,
ГуащIэвыжь палъэти, ныдокI,
ГуэрэныжьыкIэкIэ нагъазэ, мэзеуэ,
Зауэр а махуэм яублэ,
ЛIым и бланэхэр зэпоуэ, зоунэху,
Хуэмыху иIэщэр къыIуагуэ,
Гуэрэныжь лъапэ мэгызэ, мэбатэ,
Батэшхуэр хьэзырыпщыжьым къегъэш.
Нарт шухэр зэрогъэшынэри къокIуэт,
Жэщ кIуатэр Кхъаблэбанащхьэ къагъэс.
Уэзырмэсым и афэ псыгъуэр къопсыф,
Шыфэ гъурыр зи мэIу,
Зи мэIур шабзэшэ пагуэ,
Гуагуэжь и къуэр зауэм хэкIыжщ.
Нартыжьхэр зэщIокIуэ, мэтIыс,
ТIысыгъэр Кхъаблэбанащхьэм щаубыд.
А махуэм хьэзырыдзэпщыр мэгубжь,
Шужьейхэр лъэрытемытти, къэпхъэрщ.
ПхъэракIуэр плъэмэ,
Шу закъуэ къакIуэу ялъагъу.
Зы шыгъуэ тесщи,
Бланащхьэщ, щхьэ гъурщ,
И гъуэгунапщIитIыр шы пэбзийм елыпщI,
КъуанщIэм и куэдыр шы ужьым итщ.
Шу закъуэр лъэрыгъым йоувэ,
ЗэщIоувыкIри Iэдакъэжьауэ къахуещI,
Дзэм ящIогуауэри я гур ирех.
Хьэзырыдзэпщыр мэхьэкъуэ, мэIуантIэ,
Тотрэшым шабзэ закъуэ кIэлъедз:
Хьэзырыдзэпщыр шы сокум ныхощIэ.
Шэхэр нахедзэ шу закъуэм,
Дзэм лъапсэрыхыр хуепщытэ, хуегъэш,
Шыгъуэр золъатэ,
Лъэрытемытщи, мэзеуэ,
ДжатэрыкIуэти, Тотрэшу ябгэр
Мэбзытэ, уей, мэбзытэ!
Мал щтагъэ хабзэти, хьэзырыдзэжьыр
Мэхьэкъуэ, уей, мэхьэкъуэ!
Бжыщхьэ дыкъуакъуэщ ди Тотрэшыр,
Шу закъуэ ябгэщи, я ужь имыкI,
Шэр яхидзэххэурэ Псыжь зэприхури
Хьэзырыдзэшхуэр ирикъухьащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дзэгъэшынэ шу закъуэ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 333

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: