ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Фыгъуэр мыгъуэ мэхъу.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Бгырыпхыбгъуэ, лIыбгъуэ кIэщI. (Чей)

Нартхэм щакIуэ ядежьауэ

Нартхэр щакIуэ ежьащ. Къанж и къуэ Щэуей еджакъым, яфIэщIалэт, лIыгъэ далъэгъуауэ яцIыхуртэкъыми.
Я щакIуэ тхьэмадэр Насрэн ЖьакIэти, Къанж и къуэ Щэуей Насрэн ЖьакIэ елъэIуащ:
– ЩакIуэ сыздэфшэ. ФхуэзмыщIэфIами, Iэпыдзлъэпыдз сыфхуэхъунщ,–жери.
– Хъунщ,–къыжриIащ Насрэн ЖьакIэ.– Iэпыдзлъэпыдз утхуэхъунумэ, уздэтшэнщ.
Къанж и къуэ Щэуей зыщIагъури, къуэ ебланэм щепсыхащ нартхэр.
– Иджы,–къыжраIащ Къанж и къуэм,– дэ къуэм дыдыхьэнурэ дыщэкIуэнущ, уэ пщыIэ хэси, мафIэ щIы, лэгъупыIэмпIэ зэфIэдзэ.
Ар къыжраIэри, нартхэр мэзым хыхьащ.
Къанж и къуэм пщыIэ хисащ, мафIэ ищIри лэгъупыIэмпIэ зэфIидзащ.
Нартхэр къыщыгувэм, Къанж и къуэр мэзым щIыхьащ, зы мэз бжэн къыщIихури иукIащ.
Бжэныр вауэ, нартхэр пщыIэм къытехьэжащ. Мэзым махуэ псом щIэта щхьэкIэ, нартхэм къащэкIуаIакъым, зэхэукIауэ къагъэзэжащ.
Бжэныр вауэ къыщрихьэлIэжым, нартхэр лэгъупым къетIысэкIащ.
Бжэн блатхьэр къищтэри, Насрэн ЖьакIэ Къанж и къуэм къеупщIащ:
– Мыр бжэныл хуэдэщ, дэнэ къикIа?
– Гъунэгъу Iыхьэщ,–жиIащ Щэуей.– ДяпщэкIэ щакIуэ пщыIэ къыщыхасащ. «Мэз нэщIым къыщIэкIыжмэ, едзэкъэнщ» жари зы бжэн къытхуахьащ.
– Тхьэразэ къахухъу,–жиIащ Насрэн ЖьакIэ.– ДызэхащIыкIащ, я пщIэ ттекIуэдэнкъым.
Нартхэр шхэху, пшапэр ззхэуащ.
– Шыр хэт хигъэпщын?–еупщIащ Насрэн ЖьакIэ нартхэм.
Шыр хэзыгъэпщын къахэкIакъым нартхэм: «Дешащ, дызэхэукIащ»,–жари щхьэусыгъуэ ящIащ.
Къанж и къуэм нартхэм я шыр жэщым хигъэпщащ, нэхущым пщыIэм къытрихуэжащ.
Нартхэр шэсри мэзым щакIуэ хыхьащ етIуанэ махуэми. Къанж и къуэр пщыIэм къытранати, мафIэ ищIащ, лэгъупыIэмпIэ зэфIидзэри мэзым хыхьащ, зы щыхь къыщIихури иукIащ.
Щыхьылыр вауэ, нартхэр пщыIэм къытехьэжащ: зэрыIэнэщIщ – къащэкIуаIакъым. Щыхьылым къетIысэкIащ нартхэр. Щыхь блатхьэр Насрэн ЖьакIэ и пащхьэ ирилъхьащ Къанж и къуэм.
– Дэнэ къикIа мы щыхьыр? – игъэщIэгъуащ Насрэн ЖьакIэ.
– Гъунэгъу Iыхьэщ,–жиIащ Щэуей.– Ди гъунэгъу щакIуэхэм къытхуахьащ, мэз нэщI фыкъызэрыщIэкIыжынур ящIэрти.
– Тхьэразэ къахухъу,–жери Насрэн ЖьакIэ щыхь блатхьэр къищтащ.
Шхэн яухри, Насрэн ЖьакIэ щIэупщIащ:
– Шыр хэт хигъэпщын ныжэбэ?
Шыр хэзыгъэпщын къахэкIакъым нартхэм, щхьэусыгъуэ ящIащ: «Дешащ-делIащ»,–жари.
Шыр етIуанэ жэщми хигъэпщащ Къанж и къуэм.
Нэху щыри, нартхэр мэзым хыхьащ. Къанж и къуэр пщыIэм къытенащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Дзэгъэшынэ шу закъуэ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 168

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: