ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: ЛIым я нэхъ мыгъуэм Iуэхугъуибгъу зэпеч.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Быныр зыгъашхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

УздэщыIэр

Дахэнагъуэ и пшыналъэ

ДахэнагъуэМыр – жаIэ:

Дахэу щыIэм я нэхъ дахэт, –

ТхьэIухудхэм ар ящхьэжт,

Жэщи махуи нэхуу маблэ,

ЛIыфIу щыIэм йолIыфIэкI,

ЛIыгъэ щIэнкIи пэхъу щымыIэ.

Дахэнагъуэу, нагъуэ дахэ,

Хэдэ зыщIми ар къыхехыр,

Ар жэщ кIыфIхэм я мазэгъуэщ,

Пшагъуэ махуэм и дыгъэпсщ;

Гур пIэпехыр и напэхум,

Iэдиихури хопсэ жэщхэм,

Данэм хуэдэщ и щхьэцыгъуэр.

Дахэнагъуэу, нагъуэ дахэ,

Вынду фIыцIэщ и набдзитIыр,

ВагъуитI хуэдэщ нэшхуэ лыдхэр.

Дыхьэрэну мэплъ и нэкIур,

Нэр щоджылыр уIуплъамэ.

ЗекIуэ кIуамэ, нэхъ шу хахуэщ,

Хуарэм тесмэ, нарт шу бжьыфIэщ,

IуэхуфI щIафэр и Iэужьщ,

Иужь уихьэм, ущIэмыхьэ,

Ущыхьауи укъелынкъым.

Ар жыхуаIэр Дахэнагъуэщ,

Дахэу щыIэм я нэхъ дахэт,

И хэщIапIэр къурш зэхуакурщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Зыхыхьэр: Дахэнагъуэ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!

Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 1 147

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: