ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: Абы нэхърэ хьэм нэхъ укIытэ иIэщ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Зи цIэ изыIуэж мыкъурт. (КIыгуугу)

УздэщыIэр

Дахэнагъуэ и пшыналъэ

ДахэнагъуэМыр – жаIэ:

Дахэу щыIэм я нэхъ дахэт, –

ТхьэIухудхэм ар ящхьэжт,

Жэщи махуи нэхуу маблэ,

ЛIыфIу щыIэм йолIыфIэкI,

ЛIыгъэ щIэнкIи пэхъу щымыIэ.

Дахэнагъуэу, нагъуэ дахэ,

Хэдэ зыщIми ар къыхехыр,

Ар жэщ кIыфIхэм я мазэгъуэщ,

Пшагъуэ махуэм и дыгъэпсщ;

Гур пIэпехыр и напэхум,

Iэдиихури хопсэ жэщхэм,

Данэм хуэдэщ и щхьэцыгъуэр.

Дахэнагъуэу, нагъуэ дахэ,

Вынду фIыцIэщ и набдзитIыр,

ВагъуитI хуэдэщ нэшхуэ лыдхэр.

Дыхьэрэну мэплъ и нэкIур,

Нэр щоджылыр уIуплъамэ.

ЗекIуэ кIуамэ, нэхъ шу хахуэщ,

Хуарэм тесмэ, нарт шу бжьыфIэщ,

IуэхуфI щIафэр и Iэужьщ,

Иужь уихьэм, ущIэмыхьэ,

Ущыхьауи укъелынкъым.

Ар жыхуаIэр Дахэнагъуэщ,

Дахэу щыIэм я нэхъ дахэт,

И хэщIапIэр къурш зэхуакурщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Зыхыхьэр: Дахэнагъуэ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!

Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 1 191

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: