Псалъэжь: Зэхьэзэхуэ мэунэри зэижитI мэунэхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Быныр зыгъашхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.

Дахэнагъуэ и пшыналъэ

ДахэнагъуэМыр – жаIэ:

Дахэу щыIэм я нэхъ дахэт, –

ТхьэIухудхэм ар ящхьэжт,

Жэщи махуи нэхуу маблэ,

ЛIыфIу щыIэм йолIыфIэкI,

ЛIыгъэ щIэнкIи пэхъу щымыIэ.

Дахэнагъуэу, нагъуэ дахэ,

Хэдэ зыщIми ар къыхехыр,

Ар жэщ кIыфIхэм я мазэгъуэщ,

Пшагъуэ махуэм и дыгъэпсщ;

Гур пIэпехыр и напэхум,

Iэдиихури хопсэ жэщхэм,

Данэм хуэдэщ и щхьэцыгъуэр.

Дахэнагъуэу, нагъуэ дахэ,

Вынду фIыцIэщ и набдзитIыр,

ВагъуитI хуэдэщ нэшхуэ лыдхэр.

Дыхьэрэну мэплъ и нэкIур,

Нэр щоджылыр уIуплъамэ.

ЗекIуэ кIуамэ, нэхъ шу хахуэщ,

Хуарэм тесмэ, нарт шу бжьыфIэщ,

IуэхуфI щIафэр и Iэужьщ,

Иужь уихьэм, ущIэмыхьэ,

Ущыхьауи укъелынкъым.

Ар жыхуаIэр Дахэнагъуэщ,

Дахэу щыIэм я нэхъ дахэт,

И хэщIапIэр къурш зэхуакурщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Зыхыхьэр: Дахэнагъуэ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!

Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 1 649

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: