ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Псалъэжь: УанэкIэм нэхърэ уаер нэхъ благъэщ.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

УздэщыIэр

Шужьейрэ Бэдынокъуэрэ

Хъыжьэ и цIэу нарт лIыхъуж гуэр щыIащ. Ар зекIуэ кIуамэ куэдрэ къэтырт, илъэс нэхърэ нэхъыбэ къытцыти щыIэт. Ар ежьэрти иныжьхэм шы, былым къафIихурт. Иныжьхэм къафIихуахэр, щакIуэ кIуэмэ, къиущэкIуу къихьа бланэхэр, нэхъ тхьэмыщкIэхэм яхуигуэшырт, «нарт тэкIэу» тэрт.

Хъыжьэ и фызым нэмыщI нэгъуэщI и унагъуэм цIыху истэкъым, быни иIэтэкъым.

Абы тету Хъыжьэ, зекIуэ кIуэмэ куэдрэ къэту илъэс зыбжанэрэ щытащ. Зэгуэрым, и фызыр лъэщыджэ хъуагъащIэу, Хъыжьэ аргуэру зекIуэ ежьащ. Къэт зэрихабзэу, къэтурэ, щIалэ къыхуалъхуащ. «КъэкIуэжмэ» – жаIэурэ щIалэ къыхуалъхуам цIэ фIамыщурэ илъэситIкIэ пэплъахэщ. ИтIанэ фызым игу къеуэу, и лIыр мыпсэужу и гугъэу, абы иринэщхъей хъуащ. Хъыжьэ и ныбжьэгъуу хэкум исхэр къыригъашэри яжыриIащ, Хъыжьэ и къэкIуэжыгъуэ зэрыблэкIар, абы папщIэ зэрыгузавэр.

Ныбжьэгъу къызэхуэсахэм, – Хъыжьэ мы щIы гущIыIум щыщыIэу щытми, псэууэ дэубыда хъуами, яукIауэ хьэдэу щытми, къэдмыгъуэтыжу къэдгъэнэнкъым, – жаIэри ежьахэщ. Зыдынэмыс щIыналъэ къамыгъанэу лъыхъуахэщ. Ямыгъуэтыххэ щыхъум, – Хэт щыщми езбы и ныбжьэгъуу, хьэлэлу зыбгъэдэта зы цIыхущ зыIэщIэкIуэдар, армыхъумэ, цIыхуитI хъууэ щытамэ и лъэужь дытехьэнт,– жаIэри къагьэзэжащ.

КъэкIуэжхэри яжагъуэ дыдэ хъуауэ фызым жыраIащ:

– Хъыжьэ щыIэжкъым, псэууэ дунейм теттэмэ, къэдгъуэтынт, – жаIэри.

Хъыжьэ нартыбэм ядэIэпыкъуауэ, и фIыщIагъэр кIуэдти, и ныбжьэгъу, и цIыхугъэхэр и фызым и деж къакIуэурэ къыхуэнэщхъеящ, къыхуэгузэващ.

Хъыжьэ нэхъ и ныбжьэгъуфI дыдэхэм ящыщ зыкъомым жаIащ:

– Хъыжьэ щыIэжкъым, щIалэ къалъхуам иджыри къэскIэ цIэ фIащакъым, унагъуэм къихъуа нэщхъеягъуэм къыхэкIкIэ. Иджы дэ абы цIэ фIэдывгъэщ. И адэр ди ныбжьэгъуащ, къытхуэфIащ, ар тщымыгъупщэн папщIэкIэ Хъыжьокъуэ Шужьей фIэтщынщ. Щытлъагъум и адэм и цIэр къыхэхуэу, езы щIалэри димыжагъуэу, абыкIэ ди гум нэхъ пэгъунэгъу хъуну а цIэр фIыдощыр, – жаIэри зэдащтащ.

– ЦIэ щыфIэтщакIэ и шы фащэм екIун Iэщэфащэ зыхуеинухэр дэ къытхырекI (Сабийм цIэ фIэзыщым тыгьэ хуащIу адыгэм хабзэу яхэлъащ), – жаIэри, Iэщэфащэу щыIэм и зырыз къырахьэлIащ. ЩIалэм зыши къыратащ.

ЩIалэм цIэ фIамыщурэ, илъэсищ и ныбжь хъуат. И анэм щIалэр уэрамым димыгъэхьэу, пщIантIэм димыгъэкIыу, имыгъэеIуящIэу иIыгът. И Iэпкълъэпкъымрэ и зекIуэкIэ, IэбэкIэхэмрэ лIы къызэрыхэкIынур къырипщIэрт, ар щIалэм щIыхь хуэхъурт, лъэщу хуэубзэу, и нэIэ тету анэми ипIырт.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 927

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: