Псалъэжь: Абы ущыгугъмэ, уи гурыгъыр ижынщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: КIей лъздакъэху, Iэрыху дыщэкI. (Фоч)
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.

Нартхэ зыхана хабзэ (2)

Кхъахэ хъуар, и лIэгъуэ къыщысым, бгым щадзыж я хабзэт нартхэ.
Бэдынокъуэ и адэри жьы хъуащ. «Жьыгъэибг схьынщи, бгым щыздзынщ», – жери, и адэр и дамащхьэм игъэшэсащ Бэдынокъуэ, Жьыгъаибг дэкIащ, тажьджэ ищIри и адэр иригъэтIысхьащ, еIунщIри тажьджэр бгым иригъэжэхащ.
Бгым щежэхым, жыг лъэдакъэ луэзэри, тажьджэр фIэнащ.
– И ажал къэсакъым, и ажал къэмысауэ бгым щыздзынкъым, – жери Бэдынокъуэ и адэр бгым къыдихыжащ.
– Унэм сыпхьыж хъунукъым, – къыжриIащ и адэм, – Нартхэ къыпхуадэнукъым.
– Дэнэ усхьын? – еупщIащ Бэдынокъуэ и адэм.
– БгъуэнщIагъым сыхь, – къыжриIащ и адэм, – Сыпсэуху, бгъуэнщIагъым сисынщ, гъуэмылэ къысхуэпхьурэ сыбгъэшхэнщ, нартхэ зыкъедгъэщIэнкъым.
БгъуэнщIагъым ихьри щIигъэтIысхьащ Бэдынокъуэ и адэр, нартхэ бгым щидзауэ фIэкI ящIакъым, гъуэмылэ хуихьурэ егъашхэ.
ЕкIуэкIыурэ, нартхэ я пхъэщхьэмыщхьэр зэтегъуащ. Зы гъи кIуащ, гъитIи кIуат – пхъэщхьэмыщхьэм заужьыжыркъым.
Махуэ гуэрым, и адэм гъуэмылэ, хуихьрэ пэт, Бэдынокъуэ псым щызэпрыкIым, зы мы цIыкIу къыIэщIэлъэгъуащ. «Ди адэм хуэсхьынщ», – жери зригъэзыхащ Бэдынокъуэ, зыщригъэзыхым, псым зыщIигъэмбрыуэри мыр кIуэдыжащ. БгъуэнщIагъым нэсри мым и гугъу хуищIащ и адэм, нартхэ я пхъэщхьэмыщхьэ жыгхэр зэрыгъужари жриIащ.
– Мыр мэзым къыщIихащ псым, – къыжриIащ и адэм, – Мэзым фыщIыхьи, мей жыг къэвгъэIэпхъуэ.
Нартхэ яхыхьэжри:
– Мей жыг къэвгъэIэпхъуэ, – яжриIащ Бэдынокъуэ, – ар жыг фхуэхъунущ.
Мей жыг къагъэIэпхъуэри, пхъэщхьэмыщхьэ къадэхъужащ нартхэ. «МыIэрысэ» жаIэ щыхъуар абы щыгъуэщ.
ЕкIуэкIыурэ, уэ къыхыхьэри нартхэ я мэл хъушэр зэтелIэ хъуащ, хъушэм тIы къыхэнэжакъым, мэлыбгъэ зыбжанэщ къелар. Нартхэ гузэвэгъуэ хэхуауэ, гъуэмылэ ихьри Бэдынокъуэ бгъуэнщIагъым кIуащ, нартхэ я мэл хъушэр зэрызэтелIар и адэм жриIащ.
– Псэууэ къэна мэлыбгъэр Амыщ и тIы хъупIэжьым фху, абы щыхъуакIуэмэ, тцIэжьей къащIэхъуэнущ, – жиIащ Бэдын.
Нартхэ къахыхьэжри:
– Мэлыбгъэр Амыщ и тIы хъупIэжьым фху, – къажриIащ Бэдынокъуэ.
Амыщ и тIы хъупIэм зы гъэкIэ щагъашхэри мэлыбгъэм щIэжьей къащIэхъуащ, нартхэ я мэл хъушэми зиужьыжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 272

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: