Псалъэжь: Ныбэм уахихьэнщ, фэм уакъыхихыжынщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Пхъэ лъапэ кIыхь, мэз щIыхьэрей. (Iэжьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Нарт Бэдынокъуэрэ иныжьымрэ

Нарт Бэдынокъуэрэ иныжьымрэНарт Бэдынокъуэ щэкIуэрейуэ, щэкIуэнкIи Iэзэу, IэщэкIэ IэкIуэлъакIуэу, зэуэм щымыуэщхъуу щытащ.

Зэгуэрым Бэдынокъуэ щэкIуэну дэкIри зы псэущхьи имылъагъуу куэдрэ къикIухьащ. Зыри имыгъуэтауэ къыщыкIуэжым зы бжэныщхъуэ дахэ и цыпэхэр дыщэм хуэдэу дыгъэм пэлыду къыхэжащ. Бэдынокъуэ и нэр зытеплъэм и шабзэ фIигъэкIыртэкъым. И шабзэр зэIуидзэу щеуэм, бжэныр джэлащ. «КъэзукIащ» жиIэу и шым къепсыхыу, уанэ къуапэ пхэнж фIидзэу фIигъэжыну щекIуалIэм, бжэныр къыщылъэтри щIэпхъуэжащ. ЕтIуанэуи еуэри къриудащ, щыбгъэдыхьэм, аргуэру къыщылъэтри щIэпхъуэжащ. Бэдынокъуэ губжьри ещанэу еуащ, бжэнри аргуэру джэлащ. Бэдынокъуэ бжэным щыбгъэдыхьэм, бжэныр къыщылъэтри ещанэуи щIэпхъуэжащ. Бэдынокъуи и шым шэсыжри бжэным и ужь иувэри щIэпхъуащ. Бжэнри жэм, Бэдынокъуи кIэлъыжэурэ куэдрэ зэрызехьэу, жахэщ. Жэщ хъуху Бэдынокъуэ бжэныр кърихуэкIауэ зы къуажэ гуэрым фIыдэлъэжащ. КIэщIу и ужь иту бжэныр зы пщIантIэ гуэрым дэлъадэри фIэкIуэдащ, Бэдынокъуэ а пщIантIэм дэлъэдащ.

Бэдынокъуэ и шы лъэ макъыр щызэхихым, унэм зы нарт гуэр и Iэ лъэныкъуэри пымытыжу къыщIэкIащ.

– Еблагъэ, зи хьэщIэгъуэ тхуэмыгъуэт, Бэдынокъуэ!– жиIэри фIэхъус кърихащ.

– ФIым дыхуиблагъэ, уи благъэ куэд ухъу! Себлэгъэнут,– жиIэри Бэдынокъуэ епсыхащ.

– Еблагъапэ, щауэфI, уи хьэщIэгъуэр ди гуапэщ, сэ сынарт Хъэгъурщ, мыр си унэщ. Уэ сыкъомыцIыхуми сэ фIыуэ узоцIыху,– жиIэри Хьэгъур Iэшэм Бэдынокъуэ хьэщIэщымкIэ иригъэблэгъащ.

ХьэщIэмрэ хэгъэреймрэ къэхъуа-къэщIакIэ зэпсалъэу щысурэ хьэщIэнышыр къахьащ. АрщхьэкIэ Бэдынокъуэ шхакъым. Гъуэлъыжри нэху щыху жеякъым. Нэху къекIри пщэдджыжь гуэрым къыхуахьа шхынри ишхакъым. Бэдынокъуэ къэтэджыжри къыщIэкIыжыну зьнцызэригъэпэщыжым, бысымым и джатэр кърихри бжэIум къыщыпэуващ:

– ДызэрымыукIауэ ущIэзгъэкIынкъым, Бэдынокъуэ! – жиIащ Хьэгъур.

– Сыт къэхъуар? УэсщIар сыт? – еупщIащ Бэдынокъуэр.

– КъызжыIэ, сыт ущIэмышхар, ущIэмыжеяр? Ди шхыныр, ди хьэщIэщыр зумыпэсу ара? – жиIащ Хьэгъур.

– АтIэ абы щхьэкIэ дызэрумыгъэукI, уи джатэри илъхьэж, бжесIэнщ. Сэ, езыр сышабзауэ Iэзэщ. Сызэуэм сыщыуэщхъу си хабзэтэкъым. Сызэуаи кIуэжыртэкъым. Ауэ дыгъуасэ зы бжэн щэ еуэгъуэ сеуащ, щэми тезгъахуэурэ джэлащ, сыбгъэдыхьэхукIи къыщылъэтыжурэ щIэпхъуэжащ. Щымыхъум, си шым сышэсыжри къесхуэкIыурэ мы уи пщIантIэм къыдэлъадэри сфIэкIуэдащ. «Зэи къысщымыщIауэ ар щхьэ къысщыщIа» жысIэу сыгупсысэрти сымышхэнри сымыжеинри арщ къызыхэкIар.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5

Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 572

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: