ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Сабийр зыгъашхэр и анэщ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Быныр зыгъашхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

УздэщыIэр

Нарт Бэдынокъуэрэ иныжьымрэ (2)

Нарт Бэдынокъуэрэ иныжьымрэБэдынокъуэ щакIуэ ежьауэ мэз бжэн къыпэщIэхуащ. Шабзэр зэIуидзэщ, еуэри бжэныр къриудащ. «ЗэIысхынщ», – жери щыбгъэдыхьэм, бжэныр къыщылъэтри мззым щIыхьэжащ. КIэлъыуэри къриудыжащ бжэныр. Щыбгъэдыхьэм, бжэныр къыщылъэтри щIэпхъуэжащ.

Ещанэуи кIэлъыуащ, къриуда щхьэкIэ, щыбгъэдыхьэм, бжэныр къыщылъэтыжри мэзым щIыхьэжащ.

– Мыр сыт гъэщIэгъуэн! – жиIащ Бэдынокъуэ, – Щэ сытехуати, щэми сIэщIэкIащ. ЗдэкIуэр зэзгъэщIэнщ, – жери мэзым хыхьэжа бжэным и ужь иуващ Бэдынокъуэ.

Бжэным и лъэужьыр ихуурэ, Бэдынокъуэ унэ ирихьэлIащ.

– Еблагъэ, Бэдынокъуэ! – жери унэм щIалэ къикIащ, унэм иришэри Iэнэ къыхуигъэуващ. Iэнэм здыпэрысым, бжэным и гугъу хуищIащ бысым щIалэм.

– Ар си бжэнщ, – къыжриIащ щIалэм, – ЩакIуэ укъызэрежьар сщIэрти, бжэныр нэзутIыпщри укъыкIэлъызгъэкIуащ. Губгъэн къысхуэпщIынкъым: уэр фIэкI сызыщыгугъын слъагъуркъым – уи хъыбар зэхэсхауэ уи лIыгъэм сыщыгъуазэщ. Си Iуэху зытетыр мыращ. Зэшибл дыхъурти, щакIуэ дежьэгъащ. Къуэ кIыфI гуэр дыщыдыхьэм, иныжь нэ закъуэ дрихьэлIащ: къуэ кIуэцIым дэувауэ, мывэр лъапэкIэ зэредзэ, йоIэдэкъауэри уэгум ирехуэ.

ДгъэщIагъуэри, дыбгъэдыхьащ иныжь нэ закъуэм. «ХьэщIэ сиIи! – жери къытхуеплъэкIащ иныжь нэ закъуэр, – БгъуэнщIагъым фыщIыхьи, зы гъэлъэхъу фыукI, сэ си джэгун зэфIэкIмэ, сынэкIуэжынщ». БгъуэнщIагъым дыщIыхьащ зэшиблыр, мафIэ тщIащ, лэгъупыIэмпIэ зэфIэддзащ, мэл хъушэм дыхыхьэри зы гъэлъэхъу къэдубыдащ, дыукIри лыр хэтлъхьауэ, иныжь нэ закъуэр къэсыжащ. Мэл хъушэри зэшиблри бгъуэнщIагъым дыщIихуэри абрэмывэ Iуигъэлъэдэжащ, лыр щывэм, деплъурэ ишхри, мафIэм бгъэдэгъуэлъхьэжащ. Жэщибл-махуиблкIэ жея нэужь, къызэщыужри бгъуэнщIагъыр къиIэбэрэбыхьащ, ди шынэхъыжьыр къыIэрыхьэри бгым щидзащ.

– Нартхэ, ди гур фхуэплъырти, фыкъызихьэлIащ фи лъапсэр згъэгъущынщ, – жиIащ иныжь нэ закъуэм, бгым махуэ къэс зы щидзурэ, си шынэхъыжьихыр IэщIэукIащ. Си чэзур къэсауэ, мэл хъушэр хъуакIуэ ихун хуей хъуати, хъушэм хэт ажэм и жьакIэр субыдри и ныбэгум зыщIэзгъэзэгъащ, бгъуэнщIагъым сыкъыфIыщIэкIри сыкъэкIуэжащ. Аращ къысщыщIар, силъ сщIэжынущи, гъусэ кьысхуэхъу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 222

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: