ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: Хьэм ущышынэмэ, уи нэкIэ укъещIэ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Бгырыпхыбгъуэ, лIыбгъуэ кIэщI. (Чей)

УздэщыIэр

Бэдынокъуэрэ Сосрыкъуэрэ щауэгъу зэрызыхуэхъуар

Бэдынокъуэ Бэдынокъуэ и адэр укIыпIэм къыщришыжу, езыр зэрыщыIэр нартхэ къыщащIэм, чынтыдзэр зэтриукIэу и лIыгъэр къыщынахуэм Сосрыкъуэ мурад ищIащ игъащIэ псокIэ Бэдынокъуэм щауэгъу зыхуищIыну. Ар и мураду Сосрыкъуэ Бэдынокъуэм и деж лIыкIуэ игъэкIуащ:

ДызэрыгъэцIыху, хьэщIэу къытхуэкIуэ, уи щауэгъуныр сфIэигъуэщ,– жиIэри.

Хъунщ, фIыщ,– къыжриIэри пIалъэ къыритри лIыкIуэр къигъэкIуэжащ. Бэдынокъуи и жагъуэтэкъым Сосрыкъуэ и щауэгъуну. Бэдынокъуэ къежьэным ипэкIэ и шыр игъэIущащ; Сосрыкъуэ и деж кIуа иужь сыт хуэдэ шыфIэдзапIэ фIадзэми къыхитхъыну. Езы Бэдынокъуэ зыфIидзэм, къыхухэмытхъ зищIу, бгъэдэтыну.

ПIалъэр къэсри Бэдынокъуэр Сосрыкъуэм и деж къэкIуащ. Нартхэр Сосрыкъуэ и пщIантIэм щызэхуэсауэ щызэхэтти, Бэдынокъуэ къыщысым, хабзэкIэ къырагъэпсыхащ, и шыр Iахри езыри ирагъэблэгъащ. И щIопщыр Iахыу пылъапIэм щыфIадзэм, пылъапIэр къыхищIыкIащ. Къащтэжу пхъуантэ фIыцIэжьым щытралъхьэм, пхъуантащхьэр пхищIыкIащ. Щымыхъуххэм езы Бэдынокъуэ къищтэжри ибг идза и къамэ Iэпщэм фIидзэжащ. И джатэр зыкIэрихыу нартхэм щаритым, къахуэмыIэту хищIэу игъэтIысащ. Нарт зэшиблым къахуэмыIэтар езым къищтэжри ибг иридзэжащ:

– Бий щхьэкIуэ хъуныр зыми ухуэшэчыжыркъыми,– жиIэри Iэщэфащэр зэрыкIэрылъуи Iэнэм тIысащ.

Санэхуафэр зэIуахагъэххэу нартыжьхэр зэ хэст.

И шымрэ езымрэ зэрызэпсэлъам тету, шы фIэдзапIэу зыфIадзэр къыхитхъырт. ШыфIэдзапIэр и шхуэмылакIэм кIэрыщIауэ зигъэкIэрахъуэурэ пщIантIэм дэт нартхэр хьэлэч зэтрищIэрт. Шым ищIэр Бэдынокъуэ Санэхуафэм хэсу щыжыраIэм, къыщIэкIри шы фIэдзапIэр къыхичауэ кърилъэфэкIыу джэгуу и алъпыжьыр пщIантIэм дэтти, къиубыдыжри Сосрыкъуэ и гуэщ пкъом Бэдынокъуэ зэрыщIыхьэжу, Сосрыкъуи и гуэщыр къигъэуащ. АбыкIэ Бэдынокъуэм хъыбар щрагъащIэм губжьа хуэдэу къыщIэкIри шыр къиубыдыжащ.   – Хьэм яшхыжын, щхьэ уудэфа? – жиIэри жьэдэуэри зырригъэтIащ. ИтIанэ и шабзэшэр щIым хитIэри шыр абы ирипхащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 255

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: