Псалъэжь: Бзаджэ гъусэм мысэ уещI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Бгырыпхыбгъуэ, лIыбгъуэ кIэщI. (Чей)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Бэдынокъуэрэ и адэмрэ

БэдынокъуэБэдынокъуэ щIыунэм исурэ, и адэр, Алыджхэ кърагъаджэри, хьэщIапIэ ихьащ. ХьэщIапIэ исурэ щыгувэм, Бэдынокъуэ и анэр гузавэ хъуащ, щIыунэм ихьэри и къуэм еджащ:

– Уи адэр жэщибл-махуибл хъуауэ къэтщ, жагъуэгъу и куэдщ, сошынэ. ЛIы ухъуащи, шэс, уи адэр Алыджхэ исщи, санэхуафэм къахэш.

Бэдынокъуэ шэсри гъуэгу техьащ. И щыгум бгъитI щохуарзэ, и бгъуитIым хьэ самыр щоджэгу, зэ пкIэм, зэ малъэ, зэ лъэмэ, плъагъужыркъым, шы пцIэгъуэплъ псыгъуэм и пэбзийм къриху мафIэм гъуэгунапщIэ удзыр елыгъуэ. Гъуэгущхьиблыр щызэхэкIым нартхэ я Iэхъуэм щрохьэлIэ.

– Бохъу апщий, Iэхъуэ цIыкIу! Нартхэ я хъыбар къызжеIэ! – ирехулIэ Бэдынокъуэ нартхэ я Iэхъуэм.

– Махуэм сыIэхъуэщ, жэщым сыхьэдэ хъурейщ: нартхэ я хъыбар сэ дэнэ щысщIэн? – къыжриIащ Iэхъуэм.

– Нартхэ я хъыбар умыщIэнумэ, гъуэгущхьиблым щхьэ утет? – Iэхъуэм хуилъри блэкIащ Бэдынокъуэ.

Бэдынокъуэ зы теуэгъуэ икIуауэ, Iэхъуэр кIэлъыджащ:

– Фыз хъыбарщ жумыIэмэ, зы хъыбар бжесIэнщ. Алыджхэ я санэхуафэщ, вы ехъуар я нышщ, гъэлъэхъу пшэрыр я шыпсщ, нартыжьхэр щызэхэсщи, уахыхьэмэ, лей къуахынщ жызоIэ.

– Алыджхэ я унэм сыщыгъэгъуазэ, – къыжреIэ Бэдынокъуэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 507

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: