ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Шыдыр удафэмэ, тало мэхъу.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Дзэ уз зымыщIэ, дзэ куэд зыIут. (Пхъэх)

УздэщыIэр

Бэдынокъуэрэ и адэмрэ

БэдынокъуэБэдынокъуэ щIыунэм исурэ, и адэр, Алыджхэ кърагъаджэри, хьэщIапIэ ихьащ. ХьэщIапIэ исурэ щыгувэм, Бэдынокъуэ и анэр гузавэ хъуащ, щIыунэм ихьэри и къуэм еджащ:

– Уи адэр жэщибл-махуибл хъуауэ къэтщ, жагъуэгъу и куэдщ, сошынэ. ЛIы ухъуащи, шэс, уи адэр Алыджхэ исщи, санэхуафэм къахэш.

Бэдынокъуэ шэсри гъуэгу техьащ. И щыгум бгъитI щохуарзэ, и бгъуитIым хьэ самыр щоджэгу, зэ пкIэм, зэ малъэ, зэ лъэмэ, плъагъужыркъым, шы пцIэгъуэплъ псыгъуэм и пэбзийм къриху мафIэм гъуэгунапщIэ удзыр елыгъуэ. Гъуэгущхьиблыр щызэхэкIым нартхэ я Iэхъуэм щрохьэлIэ.

– Бохъу апщий, Iэхъуэ цIыкIу! Нартхэ я хъыбар къызжеIэ! – ирехулIэ Бэдынокъуэ нартхэ я Iэхъуэм.

– Махуэм сыIэхъуэщ, жэщым сыхьэдэ хъурейщ: нартхэ я хъыбар сэ дэнэ щысщIэн? – къыжриIащ Iэхъуэм.

– Нартхэ я хъыбар умыщIэнумэ, гъуэгущхьиблым щхьэ утет? – Iэхъуэм хуилъри блэкIащ Бэдынокъуэ.

Бэдынокъуэ зы теуэгъуэ икIуауэ, Iэхъуэр кIэлъыджащ:

– Фыз хъыбарщ жумыIэмэ, зы хъыбар бжесIэнщ. Алыджхэ я санэхуафэщ, вы ехъуар я нышщ, гъэлъэхъу пшэрыр я шыпсщ, нартыжьхэр щызэхэсщи, уахыхьэмэ, лей къуахынщ жызоIэ.

– Алыджхэ я унэм сыщыгъэгъуазэ, – къыжреIэ Бэдынокъуэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 385

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: