Псалъэжь: ХьэкIэри кхъуэкIэри зэрепх.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Дзэ уз зымыщIэ, дзэ куэд зыIут. (Пхъэх)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Бэдынокъуэ зэрапIар

Бэдынокъуэ зэрапIарНартыжьхэм я хэкум зэгуэрым биижь бзаджэу чынтыдзэр къизэрыгуат,– нарт блыпкъ ткъутэнщ, Нарт Хэку тхъунщIэнщ, нарт лъапсэр дгъэнынщ,– жаIэри.
Бийр бзаджащэт, гущIэгъуншэт, мэхъашэти – хэкум гузэвэгъуэр къралъхьат. Биижьыдзэр благъуэ IунэщIу, нэщIгъущIыдзэу (къаIэщIыхьэр яшхыу, яшхымкIэ замыгъэнщIу), мацIэ IунацIэу щIыгум къизэрыхьауэ Нарт Хэкур яунэщIу къакIуэрт. Псори зэрапхъуэрт, Iэщыбэр ягъэнырт, нарт лъэпкъым лъапсэрыхыр къыхуагъакIуэрт.
Нартыжьхэми зыуэ защIэри биижь бзаджэм езауэу пэуващ. ЛIыгъэ мылъытэр зэрахьэу, лIэн-къэнэну чынтхэм езауэ пэтми, бийжьыр бжыгъэ мылъытэт, зы нарт шум биищэ къыхуэзэрти, нарт лъэпкъыр кIуэдынкIэ шынагъуэт. Апхуэдэу бий гуащIэ чынтыдзэм езауэу нартыжьхэр жэщибл-махуиблкIэ пэщIэтауэ пщэдджыжь пшэкIэплъыр къыщищIым,–

И хьэ самырхэр бгъурыдзауэ,
И бгъэ гъэсахэр щхьэрыдзагъэххэу,
Тхъуэ къарапцIэу, блапщэ щхьэгъуру
IэкIуэцIырыжым тесу,
И бжьыпэ уэгъуэр уэгъуищэ пэлъытэу,
Зригъэлъэтэхым къашыргъэ пщэхуу,
И афэху джанэр зэщIыщIэу,
Езыр гу ищI-бгы ищIу,
Шу закъуэу къолъыс.
Хьэ самырыбэри еутIыпщ,
И джатэ Iэпщэри ехуз,
Биижьыдзэри гулэзщ.
Гузэва нартхэми ягу загъэщ.
Биижьыдзэ пашэр гъэр ищIщ,
Бий гуащIэр гъэру иригъэщIыхщ.
Къахыхьа закъуэри нартым ямыщIэ,
ЗэрагъэщIэни ялъэмыкI.
Бийр лъэрищIыкIыу щIыпIэм къренэ.
Псэууэ къэна закъуэм
НэкIурыдзэныр ныхуешI,
«Къэхъуар Iуэтэж» жыхуиIэу
Iэгупэ уэгъуэри хуещIыж,
КъыздикIа хэкумкIи еутIыпщыж.
Нартыжьхэм ар щалъагъум,–
Уей, мыр сыту шу хахуэ
Уей, мыр сыту шу мафIэ?
Уей, дэни къиукI?
Уий, хэти и цэIуасэ?
Уий, хэти и гъусэгъа? –

жаIэурэ зоупщIыжхэр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7

Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 1 011

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: