Псалъэжь: Анэр нащи, адэр лъэпкъщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Быныр зыгъатхъэ пхъэ дакъэ хъурей. (Iэнэ)

УздэщыIэр

Бэдынокъуэ зэрапIар (3)

Чынтыр къалъихьэри, нартхэ зауэ къращIылIащ. ДзитIыр зэпэуври зэзэуащ, зэрытемыгъакIуэ щыхъум, нартхэ гузэвэгъуэ хэхуащ.

Нартхэ гузэвэгъуэ хэхуауэ, зы шу къахыхьащ. Шум чынтыр зэтрикъутэри, къазэрыхыхьауэ ихэкIыжащ, хэтми сытми нартхэ закъригъэщIакъым. Шур яхэкIыжри кIуэдыжащ.

– Дунейм темыкIыжамэ, къэзгъуэтынщ, – жери Сосрыкъуэ шум лъежьащ. Тэн нэсауэ, зы унэ ирихьэлIащ Сосрыкъуэ. И шыр шы фIэдзапIэм къыбгъэдинэри, езыр хьэщIэщым ихьащ. Заулрэ щысауэ, хьэщIэщым зы цIыхубз къихьащ, Iэнэ кърихьэри. ЦIыхубзыр уэндэгъути, и ныбэм сабий гъы макъ къиIукIауэ къыфIэщIащ Сосрыкъуэ.

Сосрыкъуэ къэшэсыжри нартхэ къахыхьэжащ, хъыбар къихьыжри.

– Сабийр дунейм къытехьэмэ, нартхэ дытекIуэдэжынущ, – жиIащ Сосрыкъуэ.

– Сыт тщIэнур? – Сосрыкъуэ къихьа хъыбарым хигъэплъащ нартхэр.

– ТщIэнуращ, – жиIащ Сосрыкъуэ, – Уэрсэрыжь цIыхубз уэндэгъум деж дгъэкIуэнщ, цIыхубзым и унэ ирырес, сабийр дунейм къытехьэху. Хъыджэбз къалъхумэ, и гугъу ирыремыщI. ЩIалэ къалъхумэ, къредыгъуи, къытхурехь.

– Ирехъу, – жари Уэрсэрыжь цIыхубз уэндэгъум деж ягъэкIуащ.

ЦIыхубзым щIалэ къилъхуащ. Уэрсэрыжь зэрагъэIущати, сабийр и анэм къыкIэщIидыгъукIри нартхэ къахуихьащ.

Сабийм еплъри, нартхэ жаIащ:

– Мыр къэхъу хъунукъым, дгъэкIуэдынщ.

Сабийр пхъуантэм дагъэтIысхьэри, пхъуантэр къуэм дадзащ:

– Къуэм дэлIыхьыжынщ, – жари.

Пхъуантэр къуэм дадзауэ, уэшхышхуэ къешхащ, псыдзэ къыщIэуэри пхъуантэр къуэм къыдихащ.

Пхъуантэр зы лIыжьрэ зы фызыжьрэ къагъуэтащ. Зэтрахри, сабий дыгъэ къыдэкIащ пхъуантэм. ЛIыжьымрэ фызыжьымрэ нартхэ я къазыхъуэт, бын яIэтэкъыми, сабийр къащыпэщIэхуэм, гуфIащ:

– Тхьэр къытхуэупсащ, – жари, – Нартхэ зыкъедгъэщIэнкъым, щIыунэм щытпIынщ.

ЛIыжьымрэ фызыжьымрэ сабийр къахьащ, щIыунэм щапIурэ, сабийр зейр лъыхъуакIуэ къежьауэ зэхахащ. Къэзыхъуэ лIыжьымрэ фызыжьымрэ деж къэсри, сабийм и лъыхъуакIуэ къежьар къеушцIащ:

– Сабий солъыхъуэ, и лъэужь сытевгъэхьэн? – жери.

– Зы сабий къэдгъуэтауэ щIыунэм щыдопI, – жаIащ лIыжьымрэ фызыжьымрэ, – АрагъэнкIэ мэхъу укъызылъежьар

Сабийр ирагъэлъэгъуащ.

– Си щIалэращ, – жиIащ лIыжьымрэ фызыжьымрэ ирагъэблэгъам, – ЩIалэр схьыжынущ. Сэ сызыщыщри вжесIэнщ: зыгъэ чынтыр къыфльихьауэ фщIэжрэ нартхэ?

– ДощIэж.

– Зы шу къахыхьэри чынтыр зэтрикъутауэ щытащ.

– Ари дощIэж.

– Шур сэращ. ЦIыхухъу фащэкIэ зысхуапэри зауэм сыкъыхыхьауэ щытащ. Мы сабийм срианэщ.

Сабийр зейм ихьыжащ. Ар Бэдынокъуэт.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 167

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: