Псалъэжь: Жьы нэхъ папцIэрэ гу нэхъ жэррэ щыIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: Ди джэд хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.

Бэдынокъуэ зэрапIар (2)

Бэдын деж зы нарт щепсыхауэ хьэщIапIэ здисым, Iэнэ къищтэри Бэдын и унэгуащэр хьэщIэщым къихьащ. Бэдын и унэгуащэр уэндэгъути, Iэнэ къыщрихьэм, унэгуащэм и ныбэм сабий гъы макъ къиIукIауэ зэхихащ хьэщIэм. Абы игъащтэри, хьэщIэм зиIэжьэжакъым, хьэщIэщым икIыжри нартхэ яхыхьэжащ:

– Бэдын и унэгуащэр уэндэгъущ, абы и ныбэм илъыр дунейм къытехьэмэ, ди кIуэдыжыгъуэр къэсащ, – жери.

– Сыт тщIэнур? – жаIащ нартхэм.

– Сабийр къэхъу хъунукъым: дунейм къызэрытехьа нэхъ пIалъэ еттынкъым: дыукIынщ, – жари зэгурыIуащ.

Уэрсэрыжь ираджэри къыжраIащ:

– ЩIалэ къилъхумэ, къытхуэдыгъу, хъыджэбз къилъхумэ, и гугъу умыщI, – жари.

Бэдын щIалэ къыхуалъхуащ. Уэрсэрыжь ещакIуэурэ сабийр къидыгъури нартхэ къахуихьащ. Къахуихьа щхьэкIэ. ягу щIэгъужащ.

– Сабий дыгъэр дывмыгъэукI, – жаIащ нартхэм, – жыг гъуанэм идвгъэгъэтIысхьи, езыр-езырурэ илIыхьыжынщ.

Сабийр жыг гъуанэ ирагъэтIысхьэри пщIащэкIэ щIауфэжащ.

Нартхэ я къазыхъуэм и къаз къэтти, лъыхъуакIуэ ежьауэ, жыг гъуанэм сабийр кърихащ, и унэ ихьри игъэпщкIуащ:

– ЗакъезгъэщIэнкъым. сыкъащIэмэ, сфIаукIынщ, – жери.

ЩIыунэм щипIурэ, сабийр балигъ хъуащ. Балигъ щыхъум, зейм я деж кIуэри, сабийр зэрыпсэур яжриIащ къазыхъуэм…

ЛIы икъугъэ хъуауэ, щIыунэм къикIри чынтыр ныкъуэкъуэгъу ищIащ Бэдынокъуэ: чынтыр хегъащIэри щIыунэм йохьэж…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 375

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: