ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Псалъэжь: Бжьэм фо здэщыIэр ещIэ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)

УздэщыIэр

Бэдынокъуэ зэрапIар (2)

Бэдын деж зы нарт щепсыхауэ хьэщIапIэ здисым, Iэнэ къищтэри Бэдын и унэгуащэр хьэщIэщым къихьащ. Бэдын и унэгуащэр уэндэгъути, Iэнэ къыщрихьэм, унэгуащэм и ныбэм сабий гъы макъ къиIукIауэ зэхихащ хьэщIэм. Абы игъащтэри, хьэщIэм зиIэжьэжакъым, хьэщIэщым икIыжри нартхэ яхыхьэжащ:

– Бэдын и унэгуащэр уэндэгъущ, абы и ныбэм илъыр дунейм къытехьэмэ, ди кIуэдыжыгъуэр къэсащ, – жери.

– Сыт тщIэнур? – жаIащ нартхэм.

– Сабийр къэхъу хъунукъым: дунейм къызэрытехьа нэхъ пIалъэ еттынкъым: дыукIынщ, – жари зэгурыIуащ.

Уэрсэрыжь ираджэри къыжраIащ:

– ЩIалэ къилъхумэ, къытхуэдыгъу, хъыджэбз къилъхумэ, и гугъу умыщI, – жари.

Бэдын щIалэ къыхуалъхуащ. Уэрсэрыжь ещакIуэурэ сабийр къидыгъури нартхэ къахуихьащ. Къахуихьа щхьэкIэ. ягу щIэгъужащ.

– Сабий дыгъэр дывмыгъэукI, – жаIащ нартхэм, – жыг гъуанэм идвгъэгъэтIысхьи, езыр-езырурэ илIыхьыжынщ.

Сабийр жыг гъуанэ ирагъэтIысхьэри пщIащэкIэ щIауфэжащ.

Нартхэ я къазыхъуэм и къаз къэтти, лъыхъуакIуэ ежьауэ, жыг гъуанэм сабийр кърихащ, и унэ ихьри игъэпщкIуащ:

– ЗакъезгъэщIэнкъым. сыкъащIэмэ, сфIаукIынщ, – жери.

ЩIыунэм щипIурэ, сабийр балигъ хъуащ. Балигъ щыхъум, зейм я деж кIуэри, сабийр зэрыпсэур яжриIащ къазыхъуэм…

ЛIы икъугъэ хъуауэ, щIыунэм къикIри чынтыр ныкъуэкъуэгъу ищIащ Бэдынокъуэ: чынтыр хегъащIэри щIыунэм йохьэж…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 233

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: