Псалъэжь: Гъусэ дей нэхърэ Iэщэ дэгъуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)

УздэщыIэр

Бэдынокъуэ и пшыналъэ

Бэдынокъуэ и пшыналъэ Нартхэ ди Бэдынокъуэ,
Нартхэ ди лIы икъугъэ,
Чынтыр зи ныкъуэкъуэгъу,
Хьэрхуэрэгъу зи бащэ.
И зы пкъыгъуэр пкъыгъуищэ,
Хьэгъу-хуэгъу бэщI,
Ябгэ щIыхьэху,
Хьэхуншэ шу.
Шур зыпамыщI,
ЛIыр зыпамыщIыж,
Шумэ я мыщIэгъу.
И зекIуэныр къыщохьэ,
Иш уанэ трелъхьэ,
Шы ныбэпхыр щIекъузэ,
ЗэщIекъузэри ношэс.
НощIопщауэри ныдокI,
ЛIыхъур ныдошэсык!.
Нартхэ ди Бэдынокъуэ,
Нартхэ ди лIы икъугъэ.
И шы пцIэгъуэплъ псыгъуэм
Зыхеч, зыхесэ,
ЯпэкIэ лыгъей мафIэр зыдедз,
И ужьым къуалэбзур щохуарзэ,
Шы гущIыIум шэтыр щеухуэ
Хьэ самыр кIагуитIыр
И бгъуитIым щоджэгу,
И бгъэ гъэсагъитIыр
ДэмэпкъитIым щохуарзэ,
Ар макIуэри мэлъей,
ТэнкIэ кърогъуазэ,
Мэджэрэз и закъуэ,
ПщIэгъуалэ щамылъахъэу
Шы лъэхъар щамутIыпщым,
ЩIалэ зэрахь гъуэгуу
Бий зекIуапIэм къыщекIухь.
ТэнкIэ къырогъуазэ,
ПсыжькIэ (Кубань) къокIуэкIыж,
ГъуазэкIэ кърыдокI,
Псыжьу икIыгъуэншэр
Шы джэбэпс хуэмыхъуу
ЛIыхъур зэпрокI.
Нарт IэхъупIэми нытохьэ,
Гъуэгущхьибл щызэхэкIым
Нартхэ я Iэхъуэм щыIуощIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 605

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: