ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: ЛIы жьей фызгъэгъущ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Унэм икI, щIым икIыж. (Iугъуэ)

УздэщыIэр

Бэдынокъуэ и пшыналъэ

Бэдынокъуэ и пшыналъэ Нартхэ ди Бэдынокъуэ,
Нартхэ ди лIы икъугъэ,
Чынтыр зи ныкъуэкъуэгъу,
Хьэрхуэрэгъу зи бащэ.
И зы пкъыгъуэр пкъыгъуищэ,
Хьэгъу-хуэгъу бэщI,
Ябгэ щIыхьэху,
Хьэхуншэ шу.
Шур зыпамыщI,
ЛIыр зыпамыщIыж,
Шумэ я мыщIэгъу.
И зекIуэныр къыщохьэ,
Иш уанэ трелъхьэ,
Шы ныбэпхыр щIекъузэ,
ЗэщIекъузэри ношэс.
НощIопщауэри ныдокI,
ЛIыхъур ныдошэсык!.
Нартхэ ди Бэдынокъуэ,
Нартхэ ди лIы икъугъэ.
И шы пцIэгъуэплъ псыгъуэм
Зыхеч, зыхесэ,
ЯпэкIэ лыгъей мафIэр зыдедз,
И ужьым къуалэбзур щохуарзэ,
Шы гущIыIум шэтыр щеухуэ
Хьэ самыр кIагуитIыр
И бгъуитIым щоджэгу,
И бгъэ гъэсагъитIыр
ДэмэпкъитIым щохуарзэ,
Ар макIуэри мэлъей,
ТэнкIэ кърогъуазэ,
Мэджэрэз и закъуэ,
ПщIэгъуалэ щамылъахъэу
Шы лъэхъар щамутIыпщым,
ЩIалэ зэрахь гъуэгуу
Бий зекIуапIэм къыщекIухь.
ТэнкIэ къырогъуазэ,
ПсыжькIэ (Кубань) къокIуэкIыж,
ГъуазэкIэ кърыдокI,
Псыжьу икIыгъуэншэр
Шы джэбэпс хуэмыхъуу
ЛIыхъур зэпрокI.
Нарт IэхъупIэми нытохьэ,
Гъуэгущхьибл щызэхэкIым
Нартхэ я Iэхъуэм щыIуощIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 599

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: