Псалъэжь: Акъыл зиIэм имыIэ щыIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: НэкIущхьэплъ-плъыжьыбзэ. (Шыбжий)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Бэдынокъуэ и пшыналъэ (2)

Бэдынокъуэ и пшыналъэ Нартхэ ди Бэдынокъуэ,

Нартхэ ди лIы икъугъэ,

Чынтыр зи ныкъуэкъуэгъу,

Хьэрхуэрэгъу зи бащэ,

И зы пкъыгъуэ пкъыгъуищэ,

Хьэкуншэ шу,

Шур зыпамыщI,

ЛIыр зыпамыщIыж,

И зекIуэн къыщохьэ,

Иш уанэ трелъхьэ,

Шыныбэпх щIекъузэ,

ЗызэщIекъузэри ношэс,

ЙощIопщауэри ныдокI

Нартхэ ди Бэдынокъуэ,

Нартхэ ди лIы икъугъэ.

И шы пцIэгъуэплъ псыгъуэм

Зреч, зресэ,

И пэкIэ лыгъей мафIэр едз,

И ужьым къуалэбзур щохуарзэ,

Шы гущIыIум шэтыр щеухуэ,

Хьэ самыр кIагуитIыр

И бгъуитIым щоджэгу,

И бгъэ гъэсагъитIыр

И дамащхьэм тесщ.

МакIуэри мэлъей,

Мэджэрэз и закъуэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7

Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 447

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: