ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: Гур щыкъутэм щащIыж.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: ВагъуитIым яку Iуащхьэ дэтщ. (Пэ)

УздэщыIэр

Бэдынокъуэ и пшыналъэ (2)

Бэдынокъуэ и пшыналъэ Нартхэ ди Бэдынокъуэ,

Нартхэ ди лIы икъугъэ,

Чынтыр зи ныкъуэкъуэгъу,

Хьэрхуэрэгъу зи бащэ,

И зы пкъыгъуэ пкъыгъуищэ,

Хьэкуншэ шу,

Шур зыпамыщI,

ЛIыр зыпамыщIыж,

И зекIуэн къыщохьэ,

Иш уанэ трелъхьэ,

Шыныбэпх щIекъузэ,

ЗызэщIекъузэри ношэс,

ЙощIопщауэри ныдокI

Нартхэ ди Бэдынокъуэ,

Нартхэ ди лIы икъугъэ.

И шы пцIэгъуэплъ псыгъуэм

Зреч, зресэ,

И пэкIэ лыгъей мафIэр едз,

И ужьым къуалэбзур щохуарзэ,

Шы гущIыIум шэтыр щеухуэ,

Хьэ самыр кIагуитIыр

И бгъуитIым щоджэгу,

И бгъэ гъэсагъитIыр

И дамащхьэм тесщ.

МакIуэри мэлъей,

Мэджэрэз и закъуэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7

Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 434

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: