ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: И адэ еплъи, и къуэр къуэдзэ щIы.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Емынэ нэф, щIы гъэуфэрэнкI. (ПхъэIэщэ)

УздэщыIэр

Бэдынокъуэ чынтым зэрезэуар

БэдынокъуэНартхэм биижь бзаджэу чынтыр яIэт.

Чынтыдзэр Бэдын и гуащэм зэтриукъу, хъыбарегъащIэ шу закъуэ щигъэкIуэжыгъа махуэм и гужьгъэжьыр чынтхэм яIэти, зытэлай дагъэкIри нэхъ дзэшхуэжу аргуэру нартхэм къатеуащ.

А биижь бзаджэр нэщIгъущIыдзэу къизэрыгуауэ Нарт Хэкур етIуанэу яхъунщIэрт.

Бэдын нартхэр къызэщIигъэшэсэну кIуат.

Нартхэм я хэкум чынтыдзэм къралъхьа гузэвэгъуэр Бэдын и гуащэм щызэхихым,– Чынтыдзэм сэ ясщIар ящыгъупщэу аргуэру къыщыкIуакIэ, сэ си пIэкIэ си Бэдынокъуэ ирешэс, и шабзэ пэрыдзыр чынтыдзэм япхрырез, и бжыпэфЫун ахэр ирехъу,– жиIэри Бэдынокъуэ дунейм къытришащ.

– Си анэ, мы сыкъызытепшар сыт лIэужь? – жиIэри Бэдынокъуэ и анэм еупщIащ.

– Дуней жыхуаIэр мырщ, си щIалэ. Алъандэрэ щIыунэм ущыспIащ. Уи лъэрэ уигурэ зэрымубыдауэ нартхэм уакъыхэсшэн сышынэрти мы дунеижьми укъытесшакъым. Иджы уи лъэр быдэу, уи гур гуищэу узолъагъури, адкIэ пщIэнум ухуитщ. Нартхэр фэрыщIщ, лIы ищIэ хъуэпсщ, умыбэлэрыгъ. си щIалэ,– жиIащ и анэм.

Бэдынокъуэ зиплъыхьащ, зигъэзащ. Уафэм дэплъейри зэи имылъэгъуа дыгъэм щыIуплъэм, ауи и нэр игъэупIэрэпIакъым.

– Мыр сыт, си анэ? – жиIэри дыгъэм Iэпэ хуишиящ.

– Ар дыгъэщ. Псори зыгъэнэхурщ. Захуэу псэухэм я тхьэрыIуэщ, си щIалэ,– жиIащ Бэдынокъуэ и анэм.

Бэдынокъуэ и нэр апхуэдизкъ жанти, дыгъэпс махуэм уафэгум ит вагъуэхэри къилъэгъуащ.

– Мо нэпщIыпщI-къэпщIыпщIу дыгъэм пэмыхъу цIыкIухэри сыт? – жиIэщ Бэдынокъуи и анэм еупщIащ. И анэр уафэм дэилъеящ, арщхьэкIэ «къэпщIыпщI-нэпщIыпщI цIыкIухэр» сыт имыщIэми илъэгъуакъым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4

Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 904

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: