ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: ХьэщIэр шхэмэ, бжэм йоплъ.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Хьэжыгъэ нэкIу, дэпкъ екIуэж. (Кхъузанэ)

УздэщыIэр

Бэдынокъуэ бажафэр Сосрыкъуэм къызэрыфIихьар

Бэдынокъуэрэ Сосрыкъуэрэ щауэгъу зэхуэхъуа иужькIэ, зэдэщэкIуэну гъусэ зызыхуащIауэ сыт щыгъуи зэщэкIуэгъухэт. Я шитIу зытесхэри, я хьитIу ягъусэхэри зэхуэдэхэт. Мэз бжэну ялъагъури и пIэм ирагъэкIыртэкъым.

– Сосрыкъуэ, щакIуэ дыгъакIуэ,– жиIэри зы махуэ гуэрым Бэдынокъуэрэ Сосрыкъуэрэ щакIуэ зэдыдэкIащ. Мэз лъэщIэхум къыхэкIыжахэу зы бажэ гуэр щалъагъум, Сосрыкъуэ «хьайт» – жиIэри хьэхэр бажэм ириутIыпщащ. Бэдынокъуэ и хьэхэри Сосрыкъуэ и хьэхэм щIыгъуу илъащ.

Сосрыкъуэ и хьэхэр сэмэгурабгъумкIэ къыщыту, Бэдынокъуэ и хьэхэр ижьрабгъумкIэ къыщыту бажапцIэр къахурти, нартитIым я шабзэ зэIуадзэри зэуэ бажэм зэдеуащ.

Сосрыкъуэ и шабзэр бажэм и нэ сэмэгу лъэныкъуэм техуащ. Бэдынокъуэ и шабзэр бажэм и нэ ижь лъэныкъуэм техуащ. Арти бажэр дэнэ кIуэжынт? Бажэр нартитIым зэуэ къызэдраудащ. ТIури зэуэ бажэр зыдэщылъым нэсри бажэр зэпаубыдащ, и плIэ лъакъуитIыр Сосрыкъуэ иубыдащ, и пхэ лъакъуитIыр Бэдынокъуэ иубыдащ.

– Бажэр сысейщ,– жиIащ Сосрыкъуэ.

– Хьэуэ, сысейщ,– жиIэри идакъым Бэдынокъуэ.

– Си шабзэр мис, бажэм и нэ сэмэгум техуащ. Бажэр сысеин хуейщ,– жиIэри дауэу щIидзащ Сосрыкъуэ.

– Сэ си шабзэри мис и нэ ижьым щIэхуащ. Сэращ бажэр зейр,– жиIащ Бэдынокъуэ.

Арти, Сосрыкъуэмрэ Бэдынокъуэмрэ бажафэр зэпаубыдри зэхуилъащ.

Сосрыкъуэрэ Бэдынокъуэрэ щызэхуилъам Мэзытхьэ жыгыщхьэм тести къаплъэри мо нартитIыр щилъагъум къабгъадыхьащ.

– Пшэрыхь апщий, щакIуэлIхэ,– жиIащ Мэзытхьэ.

– Уи пшэрыхьыр тхубагъуэ,– жаIащ нартитIым.

– СлIожь фызэщIыщыхьэжар? – жиIэри Мэзытхьэр еупщIащ Сосрыкъуэрэ Бэдынокъуэрэ.

– Мы бажафэр тхузэрымыгъэгуэшу арщ,– жиIащ Сосрыкъуэ.– Бажэр къэзыукIар сэращ, Бадынокъуи езым къиукIауэ жеIэ,– жиIащ Сосрыкъуэ.

Мэзытхьэ бажэр и пащхьэм ирилъхьэри,– Бажафэм и унафэр сэ сщIынщ, бажафэр зэрыфщIынур къызжефIи, зыхуэфащэми естынщ,– жиIащ Мэзытхьэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4

Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 310

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: