ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: Хэдэ мэдэхъу.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

УздэщыIэр

ЗекIуэ ежьэ хъумэ

ЗекIуэ ежьэ хъумэ, и бийм езэуэнумэ, Батэрэз джакIуэ ищI и хабзэт, мыр жиIэурэ:

 

Къаз и губгъуэ дыщызэдихьэм,

Хьэрэмэ Iуащхьэ зэхудипIалъэщ.

Хьэрэмэ Iуащхьэ немыкIуэлIэжым

Фызым и щхьщыр и пащIэкIитIщ.

 

Батэрэз зекIуэ дежьэурэ и лIыгъэр нартхэ ягъэунэхуащ. И лIыгъэр ягъэунэхуа нэужь, нартхэм жаIащ:

 

Нартыжьхэм зэдаIэбжьиблщ.

Нартыжьхэр нызэщIошасэ.

Дзэ фIыцIэжьыр щызэщIэшасэкIэ

Хъымыщ и къуэм дамибл къытокIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 114

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: