Псалъэжь: ИкIэм упытми зы гуп яхэт.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Хьэлъэ темылъу бом щIэмыхьэ. (Бжэмышх)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ЗекIуэ ежьэ хъумэ

ЗекIуэ ежьэ хъумэ, и бийм езэуэнумэ, Батэрэз джакIуэ ищI и хабзэт, мыр жиIэурэ:

 

Къаз и губгъуэ дыщызэдихьэм,

Хьэрэмэ Iуащхьэ зэхудипIалъэщ.

Хьэрэмэ Iуащхьэ немыкIуэлIэжым

Фызым и щхьщыр и пащIэкIитIщ.

 

Батэрэз зекIуэ дежьэурэ и лIыгъэр нартхэ ягъэунэхуащ. И лIыгъэр ягъэунэхуа нэужь, нартхэм жаIащ:

 

Нартыжьхэм зэдаIэбжьиблщ.

Нартыжьхэр нызэщIошасэ.

Дзэ фIыцIэжьыр щызэщIэшасэкIэ

Хъымыщ и къуэм дамибл къытокIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Батэрэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 122

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: