Псалъэжь: Хъуэжэ лIыщIэ къищтэри лIыщIакIуэ ежьэжащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Ботэщ бгырыпх, тIыпх дэIэбэ. (Жыхапхъэ)

УздэщыIэр

Хъымыщрэ испы гуащэмрэ

Хъымыщ щакIуэ ежьауэ мэзым здыщIэтым зы щыхь къыIэщIэлъэгъуащ. И шабзэр зэIуидзэри щыхьым иригъэпщауэ, зы шу цIыкIу къыкъуэжаш. Шу цIыкIум, япэ зригъэщри, щыхьыр къиукIащ. Хъымыщ и шабзэр зэфIихыжащ, шу цIыкIум, епсыхауэ, щыхьыр зэIихырти, бгъэдыхьащ:
– ФIыкIэ ушх, сяпэ укъищащ,– жери.
– Уи Iыхьи хэлъщ,– къыжриIащ шу цIыкIум.– Унеблагъэмэ, узгъэхьэщIэнщ.
Шу цIыкIур испым я шу пашэрауэ къыщIэкIащ. Испым я шу пашэм деж еблэгъащ Хъымыщ.
Жэщищ-махуищкIэ щыхьэщIащ Хъымыщ испым я шу пашэм деж. ХьэщIэщым Iэнэ къизыхьэ пщащэм егуакIуэри, ар къишэн мурад ищIащ Хъымыщ. Пщащэр испым я шу пашэм иихъут.
Хъымыщ къыдэкIуэн идакъым испы пщащэм:
– Уэ унартщ, испыр дыцIыкIу лъэпкъщ, къызэпхъуэныжынщ,– жери.
– Уэсхъуэныжынкъым,– жиIащ Хъымыщ.
– Къызомыхъуэныжынумэ, сыбдэкIуэнщ,– къыжриIащ испы гуащэм.– Къьпцызэпхъуэныжа махуэм уи унэ сыкъикIыжынщ.
АбыкIэ зэгурыIуэри, Хъымыщ испы гуащэр къишащ.
Испы гуащэр уиэм къихьэри зыбжанэ дэкIауэ, Хъымыщ хьэщIэ къыхуепсыхащ.
– ХьэщIэ диIэущ, тхуэпщафIэ,– жери Хъымыщ испы гуащэм деж игъэкIуащ.
ХьэщIэхэр мэуэршэдри щысщ, хьэщIэщым Iэнэ кърахьэркъым.
– ХьэщIэ зэрыдиIэр жефIа.къэ, щхьэ зрилъэфыхьрэ гуащэм? – жери аргуэру иIуэхуащ Хъымыщ.
ИIуэхуар къиутIыпщыжащ испы гуащэм:
– Иджыпсту хьэзыр хъунущ,– жери.
«Иджыпсту» жиIа щхьэкIэ, хьэщIэщым Iэнэ кърахьэркъым.
Испы гуащэм зыщигъэгувэм, Хъымыщ губжьри хьэщIэщым икIащ, пщэфIапэм кIуэри бжэщхьэIум теуващ:
– ЕужьэрзкI, мыгъуэ цIыкIу, хьэщIэм емыкIу идощIэ,– жери.
Испы гуащэм зы псалъэ къыпидзыжакъым, Iэнэр хьэзыр хъуати, хьэщIэщым ирахьащ.
Хъымыщ и хьэщIэр, я щысьга зэфIэкIати, гъуэгу теувэжащ, езыри якIэлъыдэкIащ.
ХьэщIэр гъуэгу тригъэувэжри, Хъымыщ и унэ ихьэжащ.
– Уи псалъэр бгъэпэжакъым,– къыжриIащ испы гуащэм. Мыгъуэ цIыкIукIэ укъызэщащ. Сэ си псалъэ сепцIыжынукъым: уи унэ сокIыж.
Испы гуащэр, Хъымыщ и унэ икIыжри, и дыщым кIуэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Батэрэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 202

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: