Псалъэжь: Уэр щхьэкIэ щтапIэ сихьэжынкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Дзэ уз зымыщIэ, дзэ куэд зыIут. (Пхъэх)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Щхьэр къэпхьынумэ

Хъымыщ щиукIым и джатэдзэр къыIуигуати, Пщымарыкъуэ Лъэпщ деж кIуащ:

– Си джатэр схуэлъыж,– жери.

Джатэр Лъапщ иригъэлъыжри, Пщымарыкъуэ къежьэжащ. КъыздэкIуэжым, зы шу къыIущIащ.

– Дэнэ укъикIыжрэ, Пщымарыкъуэ? – къеупщIащ шур.

– Хъымыщ щызукIым джатэдзэр къыIуIигуати, Лъэпщ езгъэлъыжащ,– жиIащ Пщымарыкъуэ.

– Дэнэ укIуэрэ?

– Алыджхэ сокIуэ,– жиIащ Пщымарыкъуэ.– Нартхэ я санэхуафэщ.

– Гъусэ сыпщIтэIмэ, сынэкIуэнт,– жиIащ шум.– Нартхэ я санэхуафэ сыхыхьакъым, сыгъэлъагъу.

– Хъунщ, гъусэ усщIынщ,– жери Пщымарыкъуэ шур здришэжьащ.

Гъуэгу здытетым, шэджагъуэ хъуати, Пщымарыкъуэ епсыхащ:

– Дедзэкъэнщ,– жери.

Пщымарыкъуэрэ шу щIалэмрэ я гъуэмылэр къащтащ. Шха нэужь, Пщымарыкъуэ жиIащ:

– Сэ сыщхьэукъуэнщ, уэ шым еплъ.

Пщымарыкъуэ жейм щыхилъасэм, щIалэр къыбгъэдэкIуатэри джатэр иубыдащ.

– Сыт пщIэнур? – къыдэплъеящ Пщымарыкъуэ, къызэщыури.

– Си адэм епщIар уэсщIэнущ,– жиIащ щIалэм. Пщымарыкъуэ и щхьэр фIихщ, Пщымарыкъуэ и шымшэсщ, щхьэр уанэкъуанэм ирипхри езым и шыр IумпIэкIэ иубыдыжащ щIалэм:

– Нартхэ я санэхуафэм сыхыхьэнщ иджы,– жери.

Нартхэ къаплъэри Пщымарыкъуэ и шыр къацIыхужащ.

– Гъэщэгъуэныр долъагъури! – жаIащ нартхэм.– Пщымарыкъуэ и шым тес щауэщIэр хэт хъурэ?

Нартхэ яхыхьэри щIалэр епсыхащ.

– Ар гъэщIэгъуэнкъым, нартхэ,– яжриIащ щIалэм.– ГъэщIэгъуэн фыхуеймэ, уанэкъуапэм кIэрыщIа щхьэм феплъ.

Пщымарыкъуэ и щхьэр санэхуафэм зыхьар Хъымыщ и къуэ Батэрэзт.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Батэрэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 132

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: