ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Псалъэжь: Фэдэн кIапэ шу егъэшэсыж.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Зызымыгъазэу мэзым щIэкI. (Фочышэ)

УздэщыIэр

Щхьэр къэпхьынумэ

Хъымыщ щиукIым и джатэдзэр къыIуигуати, Пщымарыкъуэ Лъэпщ деж кIуащ:

– Си джатэр схуэлъыж,– жери.

Джатэр Лъапщ иригъэлъыжри, Пщымарыкъуэ къежьэжащ. КъыздэкIуэжым, зы шу къыIущIащ.

– Дэнэ укъикIыжрэ, Пщымарыкъуэ? – къеупщIащ шур.

– Хъымыщ щызукIым джатэдзэр къыIуIигуати, Лъэпщ езгъэлъыжащ,– жиIащ Пщымарыкъуэ.

– Дэнэ укIуэрэ?

– Алыджхэ сокIуэ,– жиIащ Пщымарыкъуэ.– Нартхэ я санэхуафэщ.

– Гъусэ сыпщIтэIмэ, сынэкIуэнт,– жиIащ шум.– Нартхэ я санэхуафэ сыхыхьакъым, сыгъэлъагъу.

– Хъунщ, гъусэ усщIынщ,– жери Пщымарыкъуэ шур здришэжьащ.

Гъуэгу здытетым, шэджагъуэ хъуати, Пщымарыкъуэ епсыхащ:

– Дедзэкъэнщ,– жери.

Пщымарыкъуэрэ шу щIалэмрэ я гъуэмылэр къащтащ. Шха нэужь, Пщымарыкъуэ жиIащ:

– Сэ сыщхьэукъуэнщ, уэ шым еплъ.

Пщымарыкъуэ жейм щыхилъасэм, щIалэр къыбгъэдэкIуатэри джатэр иубыдащ.

– Сыт пщIэнур? – къыдэплъеящ Пщымарыкъуэ, къызэщыури.

– Си адэм епщIар уэсщIэнущ,– жиIащ щIалэм. Пщымарыкъуэ и щхьэр фIихщ, Пщымарыкъуэ и шымшэсщ, щхьэр уанэкъуанэм ирипхри езым и шыр IумпIэкIэ иубыдыжащ щIалэм:

– Нартхэ я санэхуафэм сыхыхьэнщ иджы,– жери.

Нартхэ къаплъэри Пщымарыкъуэ и шыр къацIыхужащ.

– Гъэщэгъуэныр долъагъури! – жаIащ нартхэм.– Пщымарыкъуэ и шым тес щауэщIэр хэт хъурэ?

Нартхэ яхыхьэри щIалэр епсыхащ.

– Ар гъэщIэгъуэнкъым, нартхэ,– яжриIащ щIалэм.– ГъэщIэгъуэн фыхуеймэ, уанэкъуапэм кIэрыщIа щхьэм феплъ.

Пщымарыкъуэ и щхьэр санэхуафэм зыхьар Хъымыщ и къуэ Батэрэзт.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Батэрэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 129

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: