ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Мэзым ибгъу, вым и бгъуитI. (Выуэч)

Нэсрэн

Iуащхьэмахуэ тIысыпIэ ищIри, Тхьэр нартхэ къахэплъащ: Тхьэгъэладж мэш ещIэ, Амыщ мэлхъушэр егъэхъу, Алыджхэ я унэм нарт хасэр щызэхохьэ, нарт щауахэр Хьэрэмэ Iуащхьэ шурылъэс щоджэгу.

Тхьэм игу зэгъауэ Iуащхьэмахуэ здытесым, Насрэн ЖьакIэ Iуащхьэмахуэ дэкIын мурад ищIащ.

Iуащхьэмахуэ дэкIын къахэкIатэкъым абы и пэкIэ: Тхьэм и тIысыпIэти, иракуртэкъым.

Насрэн ЖьакIэ ирикуащ: уэсыр итхъум, мылыр икъутэурэ, дэкIащ Iуащхьэмахуэ.

Ар игу техуакъым Тхьэм: къыхуэгубжьри, Насрэн ЖьакIэ бгым лъахъш кIапсэкIэ ириIулIащ. ИриIулIри бгъэ къыщхьэщигъэтIысхьэжащ. Бгъэм Насрэн ЖьакIэ и Бгъэгур махуэм къреч, Насрэн ЖьакIэ и бгъэгур жэщым мэкIыж, арщхьэкIэ, нэху щакъэ – бгъэр къосри Насрэн ЖьакIэ и бгъэгур къречыж.

ЛIыныбжь зыбжанэ дэкIащ апхуэдэурэ: Насрэн ЖьакIэ бгым зэреIулIащ, бгъэри щхьэщыкIыркъым, еныкъуэкъу щхьэкIэ лъахъш кIапсэри хузэпычыркъым.

ЛIыныбжь зыбжанэ дэкIауэ, Насрэн ЖьакIэ Тхьэм йоупщI:

– ЩIылъэм къамыл щыкIрэ, мэл щылъхуэрэ?

– Къамыли щокI, мэли щолъхуэ,– къыжреIэ Тхьэм.

Ар щызэхихкIэ, Насрэн ЖьакIэ лъахъш кIапсэм нэхърийоныкъуэкъу, еныкъуэкъу щхьэкIэ, лъахъш кIапсэр зэпычыркъым, нэхъри зэрылъадэ фIэкI.

Насрэн ЖьакIэ лъахъш кIапсэм щеныкъуэкъукIэ, дунейр мэзджыздж, уафэр мэгъуагъуэ, щыблэ мауэри Iуащхьэмахуэ еудыныщIэ.

ЛIыныбжь зыбжанэ докI итIани. Насрэн ЖьакIэ Тхьэм къриутIыпща бгъэр зэрыщхьэщысщи, и бгъэгур къредзэгъукI.

– ЩIылъэм къамыл щыкIрэ, мэл щылъхуэрэ? – йоупщI Насрэн ЖьакIэ Тхьэм.

– Къамыли щокI, мэли щолъхуэ,– къыжреIэ Тхьэм.

Ар щызэхихкIэ, Насрэн ЖьакIэ лъахъш кIапсэм йоныкъуэкъу, уафэр мэгъуагъуэ, щыблэ мауэри Iуащхьэмахуэ еудыныщIэ, дунейр мэзджыздж апщIондэху.

Бгъэр щхьэщыс зэпытщ Насрэн ЖьакIэ, и бгъэгур къредзэгъукI. Еныкъуэкъу щхьэкIэ, лъахъш кIапсэр хузэпычыркъым. Лъахъш кIапсэр щыхузэпымычкIэ, Насран ЖьакIэ, и гур къызэфIонэри, и нэпсыр къыщIож.

Насрэн ЖьакIэ и нэпсщ Iуащхьэмахуэ лъапэ къыщыщIэж псынэ пщтырхэр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Батэрэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 123

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: