Псалъэжь: УфIмэ, цIыхум укъащIэнщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: АдрыщIэ лэгъуп цIыкIу къыщовэ. (Лулэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Дэпыр зыжьэдидзэурэ

И анэм и бгъэм къыщыщIачым, Батэрэз нэгъуэщI бзылъхугъэ и быдзышэ яхуефакъым.

Сабийр быдз щахуемыфэм, Вэкъуэнанэ гузавэри испы гуащэм деж кIуащ:

– Сабийр быдз тхуефэркъым, сыт ди Iэмал? – жери.

– ШхэкIэ тцIэркъыми, аращ быдз щIыфхуемыфэр,– къажриIащ испы гуащэм.– ШхэкIэ евгъащIэ. ЗэревгъэщIэнур мыращ. Жьэгум пхъэдакъэжь мафIэ дэфщIыхь. МафIэр ужьыхыжрэ дэпыр яжьэм щIиуфа нэужь, жьэгур къифтхъуи, сабийр пэрывгъэтIысхьэ: яжьэр щьгзэIищIэкIэ дэп къыхэлыдыкIмэ, зыжьэдидзэурэ шхэкIэищIэнущ.

Вэкъуэнанэ къэкIуэжри жьэгум пхъэдакъэжь мафIэ дищIыхьащ. МафIэр ужьыхыжа нэужь, жьэгур къритхъури сабийр яжьэ пщтырым хигъэтIысхьащ. Яжьэр щызэIищIэкIэ дэп къыхэцIуукIмэ, зыжьэдидзэурэ, Батэрэз шхэкIэ ищIэ хъуащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Батэрэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 141

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: