ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: Зызыгъэгусэ и Iыхьэ ныбэуз и Iыхьэщ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)

УздэщыIэр

Дэпыр зыжьэдидзэурэ

И анэм и бгъэм къыщыщIачым, Батэрэз нэгъуэщI бзылъхугъэ и быдзышэ яхуефакъым.

Сабийр быдз щахуемыфэм, Вэкъуэнанэ гузавэри испы гуащэм деж кIуащ:

– Сабийр быдз тхуефэркъым, сыт ди Iэмал? – жери.

– ШхэкIэ тцIэркъыми, аращ быдз щIыфхуемыфэр,– къажриIащ испы гуащэм.– ШхэкIэ евгъащIэ. ЗэревгъэщIэнур мыращ. Жьэгум пхъэдакъэжь мафIэ дэфщIыхь. МафIэр ужьыхыжрэ дэпыр яжьэм щIиуфа нэужь, жьэгур къифтхъуи, сабийр пэрывгъэтIысхьэ: яжьэр щьгзэIищIэкIэ дэп къыхэлыдыкIмэ, зыжьэдидзэурэ шхэкIэищIэнущ.

Вэкъуэнанэ къэкIуэжри жьэгум пхъэдакъэжь мафIэ дищIыхьащ. МафIэр ужьыхыжа нэужь, жьэгур къритхъури сабийр яжьэ пщтырым хигъэтIысхьащ. Яжьэр щызэIищIэкIэ дэп къыхэцIуукIмэ, зыжьэдидзэурэ, Батэрэз шхэкIэ ищIэ хъуащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 134

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: