Псалъэжь: Нэмыс здэщымыIэм насыпи щыIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Ди бжыхьыпэ лы цIыкIу пызщ. (Бзу)

УздэщыIэр

Батэрэзрэ Марыкъуэрэ

БатэрэзХъымыщыжьыр яукIауэ щыхуэхасэм,

Батэрэзу нарт шу хахуэм

И адэм и. шы-фащэхэмкIэ зеузэд,

Хъыжьейуэ КъэрапцIэми ар мэшэс.

Къыр щхьэщIыдзэ папцIэхэм щегъэджэгу.

Уэгум хегъэсыхьри ар къохыж,

Жыгыжь илъэсищэхэр бгъэгукIэ ехь,

Батэрэз и КъэрапцIэр игу ирохь.

Мис ХьэрэмэIуащхьэм ар ныдокI,

КуэпкъкIэ и КъэрапцIэр ныщехул,

Индыл а махуэм хуеунэтI,

Индыл Iуфэ щхъуантIэм ар ныIуохьэ,

Индыл псыхэгъыхьэ абы нещI,

КъыхокIыжри Индыл Iуфэ шыр щелъахъэ,

Езым Iэдэгъуэмылъэ зырегъэщI.

А махуэм Пщы-Марыкъуэ тахътэм тест,

Iуащхьэ лъагэм и тахътзр тещIыхьат.

И хэку ихьа шу закъуэм гу къылъетэ,

А махуэм Пщы-Марыкъуэ нызэгуоп,

И пэм жьы кърихухэр гъуэзу мауэ,

И унэ дэт зы шуи ар жьэхоуэ:

– КIуэ мо Индыл Iуфэ, а шур къэху,

КъыпхуэмыкIуэм, пыупщIи и щхьэр къэхь.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зыхыхьэр: Батэрэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 365

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: