ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Фащэм я нэхъ дахэр укIытэщ.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Вагъэр хужьщ, жылэр фIыцIэщ. (Тхылъ)

УздэщыIэр

Батэрэзрэ Марыкъуэрэ

БатэрэзХъымыщыжьыр яукIауэ щыхуэхасэм,

Батэрэзу нарт шу хахуэм

И адэм и. шы-фащэхэмкIэ зеузэд,

Хъыжьейуэ КъэрапцIэми ар мэшэс.

Къыр щхьэщIыдзэ папцIэхэм щегъэджэгу.

Уэгум хегъэсыхьри ар къохыж,

Жыгыжь илъэсищэхэр бгъэгукIэ ехь,

Батэрэз и КъэрапцIэр игу ирохь.

Мис ХьэрэмэIуащхьэм ар ныдокI,

КуэпкъкIэ и КъэрапцIэр ныщехул,

Индыл а махуэм хуеунэтI,

Индыл Iуфэ щхъуантIэм ар ныIуохьэ,

Индыл псыхэгъыхьэ абы нещI,

КъыхокIыжри Индыл Iуфэ шыр щелъахъэ,

Езым Iэдэгъуэмылъэ зырегъэщI.

А махуэм Пщы-Марыкъуэ тахътэм тест,

Iуащхьэ лъагэм и тахътзр тещIыхьат.

И хэку ихьа шу закъуэм гу къылъетэ,

А махуэм Пщы-Марыкъуэ нызэгуоп,

И пэм жьы кърихухэр гъуэзу мауэ,

И унэ дэт зы шуи ар жьэхоуэ:

– КIуэ мо Индыл Iуфэ, а шур къэху,

КъыпхуэмыкIуэм, пыупщIи и щхьэр къэхь.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 364

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: