Псалъэжь: Удын зэхэдзэ нэхърэ Iыхьэ зэхэдзэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: КIуэ пэтми, бжьиз зымыкIу. (Гущэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Батэрэз зэраукIар

БатэрэзБатэрэз яукIын мурад ящIащ и жагъуэгъухэм. ЯукIын мурад ящIа щхьэкIэ, лIыгъэ-шыгъэкIэ пэлъэщынутэкъым, хутыкъуауэ къапэщIэхуэртэкъым.

НэжьгъущIыдзэм ечэнджэщащ:

– Батэрэз и укIыкIэ хъунур къыджеIэ,– жари.

Батэрэз зекIуэ ежьауэ къэтти, нэжьгъущIыдзэм къажриIащ:

– И анэм деж фыкIуи, Батэрэз къаукIауэ жефIэ. Батэрэз и анэм щыхьэкIуэ хуагъэкIуащ:

– Уи къуэр щыIэжкъым, къаукIащ,– жари.

– КъаукIакъым,– къажриIащ Батэрэз и анэм.– Си пащхьэ ирамыукIыхьмэ, си къуэм шэ хэзэгъэнукъым.

– Дыщыуащ, уи къуэра хъункъым зекIуэм къыщаукIар,– жари щыхьэкIуэ нэпщIыр дэкIыжащ.

Батэрэз и жагъуэгъухэр зэщэр арати, и укIыкIэ хъунур зэрагъэщIащ.

ЗекIуэ къикIыжри, Батэрэз и унэ ихьэжащ, пхъэ гъуэлъыпIэм игъуалъхьэри зиукъуэдиящ. Батэрэз щыжейкIэ и зы нэр къаплъэ хабзэти, шабзэ къищтэри и анэр бгъэдэтIысхьащ:

– Уи нэр изощI, уи нитIри зэтепIи, жей,– жери.

И нитIри зэтрипIэри, Батэрэз Iурихащ.

Батэрэз жейм хилъэфа нэужь, и жагъуэгъухэр унэм къыщIыхьэри я бийр кIапсэлэрыгъукIэ гъуэлъыпIэм нрапхащ, езыхэр унэм икIыжри, пщIантIэм кIий-гуо макъ къыщаIэтащ. КIий-гуо макъым къызэщигъэури, Батэрэз къыщылъэтащ, пхъэ гъуэлъыпIэр и щIыб зэрипхауэ. Бжэ блыпкъыр хиудри, Батэрэз унэм къыщIэжащ, и анэри бжэщхьэIум къытеуващ, Iэуэлъауэм игъащтэри. И анэр бжэщхьэIум къыщытеувэм, Батэрэз шабзэшэр тракIутащ. Абдеж щаукIащ Батэрэз. И анэр бжэщхьэIум къытемыхьатэмэ, Батэрэз шэ хэзэгъэнутэкъым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Батэрэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 125

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: