ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Зым ищIэр щэхущи, тIум ящIэр нахуэщ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Пшэрым и уэд, уэдым и дагъэ. (Шыгъу)

УздэщыIэр

Батэрэз Нэсрэн ЖьакIэ къызэрихьыжар

27Нартхэ яIэт Хасэ тепщэу – Нэсрэн ЖьакIэ,

Нэсрэн ЖьакIэ лIы хахуэт, лIы хъыжьейт,

Ар биижьи къищIат тхьэпэлъытэ Пэкъуэ.

Нэсрэн ЖьакIэ Хасэм тепщэ зэращIу

Пэкъуэ нартхэм къахобгэ.

Бгыхэр къатрикъутэуи къахоуэ,

Уафэм щыблэу къоух, хыхэр зэуэ еIэтри

Нарт Хэкушхуэм кърекIэ.

ИкIэм нартхэр зэхуос, хасэ ящIри щыжаIэ:

– Дэ кIуэдыгъуэр Пэкъуэ къытлъегъэс,

Лей зылъысри нобэ ди Нарт Хэкущ.

Тхьэпэлъытэу Пэкъуэжь, ежьыр зи пыхъуэпышэ,

Щхьэ псэупIэ къыдумытрэ!

А нарт псалъэр Пэкъуэ щызэхихым,

Нартхэ жьэгу къутэр къахелъхьэ,

Нартхэ я жьэгу дэлъ мафIэр епхъуатэ.

Нартхэ мафIэншэ щыхъум,

Я тхьэмадэ лIыхъум хуаIуатэ:

– Дауэ тщIыну, Нэсрэн ЖьакIэ, дэ докIуэд,

Лажьэ кIуэдыр Пэкъуэ губжьащи къыдещIэкI!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 398

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: