Псалъэжь: ХьэщIэр мэшым нэхърэ нэкъ Iэсэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)

УздэщыIэр

Батэрэз Нэсрэн ЖьакIэ къызэрихьыжар

27Нартхэ яIэт Хасэ тепщэу – Нэсрэн ЖьакIэ,

Нэсрэн ЖьакIэ лIы хахуэт, лIы хъыжьейт,

Ар биижьи къищIат тхьэпэлъытэ Пэкъуэ.

Нэсрэн ЖьакIэ Хасэм тепщэ зэращIу

Пэкъуэ нартхэм къахобгэ.

Бгыхэр къатрикъутэуи къахоуэ,

Уафэм щыблэу къоух, хыхэр зэуэ еIэтри

Нарт Хэкушхуэм кърекIэ.

ИкIэм нартхэр зэхуос, хасэ ящIри щыжаIэ:

– Дэ кIуэдыгъуэр Пэкъуэ къытлъегъэс,

Лей зылъысри нобэ ди Нарт Хэкущ.

Тхьэпэлъытэу Пэкъуэжь, ежьыр зи пыхъуэпышэ,

Щхьэ псэупIэ къыдумытрэ!

А нарт псалъэр Пэкъуэ щызэхихым,

Нартхэ жьэгу къутэр къахелъхьэ,

Нартхэ я жьэгу дэлъ мафIэр епхъуатэ.

Нартхэ мафIэншэ щыхъум,

Я тхьэмадэ лIыхъум хуаIуатэ:

– Дауэ тщIыну, Нэсрэн ЖьакIэ, дэ докIуэд,

Лажьэ кIуэдыр Пэкъуэ губжьащи къыдещIэкI!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зыхыхьэр: Батэрэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 403

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: