Псалъэжь: Дзэр Iуришхэн къудейкъым, дахагъэми щыщщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Батэрэз нартхэ я санэхуафэм зэрыщыIар

Зэгуэрым нартхэ санэхуафэ ящIат. Абы щыIэнут нартхэ нэхъ лIыхъужь цIэрыIуэу щыIэ псорикI. Батэрэзри абы ираджащ. Хъымыщ и къуэр и КъэрапцIэм мышэсу шыбз псэфым тетIысхьэри нарт санэхуафэм кIуащ. А шыбзыр Батэрэз тенджыз тIыуащIэм къырихуауэ шы жэр лъэпкът.

Батэрэзыр щынэсым, ирагъэпсыхри и шыр гужьым ирапхри мэкъу тIэкIуи иратащ, езыри ирагъэблэгъащ.

Санэхуафэр инти абы щыIащ Сосрыкъуи, Бэдынокъуи, Алыджыкъуи. Пщыхьэщхьэм нарт гупыр зэхэтIысхьэри куэду мамыру щысахэщ ефэ-ешхэу.

Ауэрэ сытми жэщри фIыуэ хэкIуатэри, Батэрэзри а унагъуэ къызыдихьам и дежкIэ хьэщIэти гъуэлъыжащ.

Пщэдджыжьым жьыуэ нарт щIалэ къыщIэкIри Батэрэз и шыбз псэф гум епхар лъхуарэ абы шыщIэ дэгъуэ бэлыхьыр джэгуу бгъэдэту щилъагъум, шыщIэр бом щIиубыдащ. Къигъэзэжщ, къыщIыхьэжри зэхэтIысхьэжауэ ефэу зэхэс гупым къажыриIащ.

– Уий, гуп, ныжэбэ ди гуфэжьыр лъхуэри шыщIэ гъуэзэджэ къилъхуащ.

– Iэу, сыту фIыт! – жаIащ псоми, ауэ Батэрэзым зыри жимыIэу къыщIэкIащи елъагъу – и шыбзыр лъхуауэ, ауэ шыщIэр щIымыгъужу. Батэрэз зэрыщIэкIыу нартхэм жаIащ, апхуэдэ щIыкIэкIэ Батэрэз и акъылыр къэтщIэнщ, жытIар и фIэщ хъууэ щытми – шыщIэ лъэпкъыфI бэлыхьыр дыдей хъунущи, ар дэркIэ зэранкъым.

Батэрэзыр къыщIыхьэжри Алыджыкъуэм еупщIащ:

– Дэнэ фхьа си шым къилъхуа шыщIэр?

– Дэ сыткIэ тщIэн уи шыщIэ зыдэщыIэр,– жаIэри къыхуадакъым. Сыт хуэдэ псалъэ щабэ яжыриIами, нартхэм шыщIэр абы къыратыжын ядакъым. Батэрэзыр нартхэм ямыфIу щыт пэтми, нобэкIэ ар абы ящымыхьэну мурад ищIащ, хуежьэу щытмэ, лIыгъэкIэ къатырихыжыфыну щхьэкIэ. Хъымыщ и къуэр лIы и лIыжти, апхуэдэ Iуэху щхьэкIэ хьэлэбэлыкъ къиIэтыну хуейтэкъым. Абы ищIыIужми ар хьэщIэт. Ауэ Батэрэзым мыр игу ирилъхьащ: «Фэ фи гугъэнэпцIым и щхьэтепхъуэр фи Iэ дыдэкIэ тывэзгъэхыжынщ».

ТIэкIурэ псалъэмакъыншэу щысри Хъымыщ и къуэм псоми закъыхуигъазэри мыпхуэдэу къажыриIащ:

– АтIэ, гуп, ауэ щыхъуакIэ абы щхьэкIэ дызэныкъуэкъункъым, пэжыр зыIутыр мыпхуэдэу зэхэдвгъэгъэкI: хьэкIэкхъуэкIэу, псэущхьэу щыIэ псоми я зырыз зэхуэдвгъэшэси унафэ едвгъэгъэщI, шыщIэр хэт ейми. АбыкIэ Iуэхур тэмэму зэхэкIа хъунщ: а псэущхьэхэм дэ дыразэхуэдэщи, пэж фIэкIи жаIэнукъым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Батэрэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 184

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: