ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: Гъэм и зы махуэм щIымахуэм уегъашхэ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)

УздэщыIэр

Батэрэз и хъуэхъу

Нартхэ я санэхуафэм щахыхьэм, хъуэхъубжьэр Сосрыкъуэ лъысауэ ирихьэлIащ Батэрэз. Гъуд къалэ къэзыщтар езырауэ жиIэри, Сосрыкъуэ хъуэхъуащ.

Хъуэхъубжьэр къыщылъысым, Батэрэз жиIащ:

– Сосрыкъуэ тхьэгъэпцIщ. Сосрыкъуэ Гъуд къалэ дыхьакъым. Гъуд къалэ дыхьар сэ вжесIэнщ.

– КъыджепIэркъэ! – жаIащ нартхэм.

– Гъуд къалэ дыхьар сэращ,– жиIащ Батэрэз.– ШыуаныщIэу зызгъэшщ, топ пащIэм зрезгъадзэри Гъуд къалэ сыдэпкIащ, мывэ сэреиблыр къэскъутэри Гъуд къалэ къэсщтащ. Ар мьшэжмэ, мо кIадэм ит санэр ирежэщI!

Нартхэр еплъурэ, санэр жэщIащ.

– ШыуаныщIэу дауэ зызгъэшын, топ пащIэми дауэ зрезгъэдзэн? – жиIащ Батэрэз итIанэ.– Мывэ сэреиблыр си джатэмкIэ кIуэцIрыскъутыкIри къалэм сафIыдыхьащ. Ар мыпэжмэ, мо кIадэм ит санэр кърырекI!

Батэрэз ар щыжиIэм, кIадэм ит санэр къикIри, нартыжьхэр зэбгрилъэсыкIащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 124

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: