Псалъэжь: ПыIэзэфIэхь махуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Ботэщ бгырыпх, тIыпх дэIэбэ. (Жыхапхъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Батэрэз и хъуэхъу

Нартхэ я санэхуафэм щахыхьэм, хъуэхъубжьэр Сосрыкъуэ лъысауэ ирихьэлIащ Батэрэз. Гъуд къалэ къэзыщтар езырауэ жиIэри, Сосрыкъуэ хъуэхъуащ.

Хъуэхъубжьэр къыщылъысым, Батэрэз жиIащ:

– Сосрыкъуэ тхьэгъэпцIщ. Сосрыкъуэ Гъуд къалэ дыхьакъым. Гъуд къалэ дыхьар сэ вжесIэнщ.

– КъыджепIэркъэ! – жаIащ нартхэм.

– Гъуд къалэ дыхьар сэращ,– жиIащ Батэрэз.– ШыуаныщIэу зызгъэшщ, топ пащIэм зрезгъадзэри Гъуд къалэ сыдэпкIащ, мывэ сэреиблыр къэскъутэри Гъуд къалэ къэсщтащ. Ар мьшэжмэ, мо кIадэм ит санэр ирежэщI!

Нартхэр еплъурэ, санэр жэщIащ.

– ШыуаныщIэу дауэ зызгъэшын, топ пащIэми дауэ зрезгъэдзэн? – жиIащ Батэрэз итIанэ.– Мывэ сэреиблыр си джатэмкIэ кIуэцIрыскъутыкIри къалэм сафIыдыхьащ. Ар мыпэжмэ, мо кIадэм ит санэр кърырекI!

Батэрэз ар щыжиIэм, кIадэм ит санэр къикIри, нартыжьхэр зэбгрилъэсыкIащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Батэрэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 124

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: