ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: Хьэр зыпIынуми ехь, зымыпIынуми ехь.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

УздэщыIэр

Батэрэз и адэм илъ ещIэж

Испы гуащэр уэндэгъу хъуауэ икIыжащ. Испы гуащэр икIыжа нэужь, Хъымыщ куэдрэ псэужакъым: Пщымарыкъуэ къиукIащ.

Хъымыщ иукIауэ, Пщымарыкъуэ зэхижащ испы гуащэр зэрыуэндэгъур.

– ЩIалэ къилъхумэ, дыукIынщ: къэхъумэ, и адэм илъ ищIэжынущ,– игу ирилъхьащ Пщымарыкъуэ.

Испы гуащэм щIалэ къилъхуащ.

– Сабийм сыт и лажьэ? – ядакъым нартхэ,– Къан тщIынщи, тпIынщ: и ныбжь нэсмэ, зы шууэ къытхэувэнщ.

Сабийр испы гуащэм къаритащ. Гущэм хапхэри зы фыз бгъэдагъэуващ. Сабийр жеяуэ, фызыр псыхьэ кIуащ. Псыхьэ кIуар къэмысыж щIыкIэ, сабийр къэушащ. Зиукъуэдийри гущэ натIэр хищIыкIащ сабийм. Зыщигъазэм гущэ дзажитIыр хикъутыхьащ. КъыщызэфIэтIысхьэм выфэ гущэпсыр зэпичащ.

Сабийм и хъыбар Пщымарыкъуэ деж нэсащ.

– Ар къэбгъэхъу хъунукъым,– жери Пщымарыкъуэ сабийр иукIын мурад ищIащ.

Пщымарыкъуэ и мурадыр къыщищIэм, фызым сабийр дихащ, шыхъуэ пщыIэ щрихьэлIэм сабийр якIэщIидзащ.

Батэрэз фIащауэ шыхъуэм япIурэ, сабийр къыдэкIуэтеящ, балигъ щыхъум шы къратащ.

Шыхъуэм кърата шым шэсри, гъуэгу техьащ Батэрэз. Гъуэгу техьауэ, зы шу ирихьэлIащ.

– Дэнэ укъикIыжрэ, пщыдадэ?– еупщIащ Батэрэз шум.

– Лъэпщ и кIыщым сыкъокIыж,– къыжриIащ шум.– Хъымыщ щызукIым си джатэм и дзэр къыIуигуати, джатэр езгъэлъыжащ.

– ПщымарыкъуэкIэ зэджэр уэра?

– Сэращ,– жиIащ Пщымарыкъуэ.

– Уи джатэм себгъэплъын, пщыдадэ? – жери Батэрэз Пщымарыкъуэ бгъэдэкIуэтащ.

Джатэр къыщыжьэхэлыдэм, Батэрэз и шыр щIэбгъунлъыкIащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 221

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: