Псалъэжь: Бжэнми жьакIэ тетщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Ди джэд хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Батэрэз благъуэр зэриукIар

БатэрэзНартхэ я щIалэ гуэр щылъыхъуат зы жылэ жыжьэ гуэрым щыщ хъыджэбз тхьэIухудым. ПIалъэу зэратар къыщысым, фызышэр дэкIащ нартхэ нэхъ щIалэ хахуэу яIэ псори яхэту. Нарт нэхъыжьхэм ящIэрт а щIыпIэ зыдэкIуэр зэрышынагъуэри, Батэрэзыр абыхэм яхэтамэ я гуапэт, ауэ жраIэн иракуакъым.

Апхуэдэу фызышэр ежьэри зыдэкIуэн хуейм нэсащ, ефэщешхэщ, нысащIэр кърагъэтIысхьэри къежьэжащ.

Ауэрэ жэщищ-махуищкIэ къэкIуауэ зы къуэ бгъуэшхуэ гуэрым фызышэр къыщызэтеувыIэри загъэпсэхуащ, бжьэ зыбжани къаIэтащ. А къуэр щхъуантIэ дахэт, псышхуэ бэлыхьи къыдэжырт. Загъэпсэхунри зэфIэкIауэ, шухэр шэсыжауэ плъэхэри гъуэзми пшагъуэми ямыщIэу къуэр хужь-щхъуафэ хъуауэ къалъэгъуащ; зыхуагъэкIуэнур ящIэртэкъым. ИтIанэ щIалищ хуэдиз елъэдэкъауэри япэкIэ щIэпхъуащ: зыкъомрэ жауэ плъэхэмэ, зы благъуэжь бэлыхь гуэрым псыбэкъур хуэфIу иубыдащи псыр зыжьэдишэмэ, уафэм дриутхейурэ мыпIащIэу къох. Ар апхуэдизу папщэрти, абы и жьым шыхэр къриудащ.

Абы дриутхей псырат нартхэм жыжьэу къалъэгъуа пшагъуэ хужьыр. А сыхьэтым къыздихуари къыздикIари ямыщIэу шууищым зы блэ фIыцIэ кIыхь къабгъэдэпщхьэри къажриIащ:

– Фэ фшэ нысащIэр благъуэм тыгъэ къыхуэвмыщIмэ, нарту мыбы дэтыр фыкIуэдащ, кIуапIэ къывитынукъым. Къефту щытмэ, гъуэгур хунт къыфхуещI.

Сыт ящIэнт шухэм, къагъэзэжри псынщIэу гупым къахыхьэжри Iуэхур зыIутыр къыжраIэжащ. Нартхэр зэчэнджэщри унафэу ящIащ, нысащIэр благъуэм ирату езыхэр кIуэжыну. Апхуэдэуи ящIащ: фызышэр нысэншэу къэсыжащ, ар нартхэ я гъащIэм къалъымыса напэтехт.

Нартхэ я тхьэмадэр я пашэу Батэрэз и деж лъэIуакIуэ кIуахэщ.

– ИгъащIэм къытлъымыса икIагъэм IэкIэ дытрагъэIэбащ ди щIалэхэм: нарт нысэр благъуэм къкхуагъанэрн къэкIуэжащ,– жиIащ нарт лIыжьхэм яхэту Батэрэз и деж къэкIуа тхьэмадэм.– Уэ удимыфI пэтми, ди лъэпкъ укъыхэкIащ, ди хэку укъыщалъхуащ, ущапIащ, тхуэкIуи ди нысэр къытхуэшэж.

– Нысэр ныш щIыкIэу зыту къэкIуэжахэр нэхъ кIуапхъэщ, хэт нэхърикI. Зи лIыгъэм щытхъуж фэ зымикI фыхуэныкъуэкъым, ирекIуэ ахэр. Сэ хущIыхьэгъуи сиIэкъым, зекIуэ сожьэ.

ЛIыжьхэм я вдхьэ къыфIэхуауэ дэкIыжащ, Батэрэзи, зэрыжиIам хуэдэти, зекIуэ кIуащ. Хъымыщ и къуэм зытэлайкIэ къикIухьауэ тенджыз тIыуащIэм дыхьащ. ЩIыпIэр нэр зытемыплъауэ дахэт: дыгъэр ибэт, къэкIыгъэр щызэщIэпщIыпщIэрт, псэущхьэу, хьэкIэкхъуэкIэу щыIэ исоми я лъэпкъыгъуэхэр куэдт, ауэ Батэрэзыр иджырикI зикI цIыху лъэпкъ хуэмызауэ куэду мамыру кIуэрт, и КъэрапцIэу хъыжьэми жэщищ-махуищкIэ къемыпсыхат. ПыIэ бэлацэу зэщIэкIа Iуащхьэм дэкIуейри иригъэзыхауэ адэкIэ ехрэ пэт, Батэрэзым зы бжэныхъуэ цIыкIу къыхуэзащ.

– Бохъу апщий, щIалэ цIыкIу! Уэр фIэкIа имысу пIэрэ, мы фи щIыпIэр сыту нэщI?

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: Батэрэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 186

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: