ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: КIэкъинэ IэфIщ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)

Адэм и лъы уасэ

И ныбжь щынэсым:

– Си адэм илъ сщIэжынщ,– жери Батэрэзнартхэ зауэ яхилъхьащ.

Зауэ щахилъхьэм, нартхэ къэгузэващ.

– Зауэ къытхомылъхьэ, ди ужь икI, уи адэм и лъы уасэ уэттынщ,– къыжраIащ нартхэ.

– Си адэм и лъы уасэр вжесIэнщ,– жиIащ Батэрэз, Хьэрэмэ Iуащхьэ кIуэри.– Фэнд из аргъуеилъ къысхуэфхьмэ, си адэм и лъы уасэ хъунщ.

Фэнд из аргъуеилъ ягъуэтакъым нартхэм.

– Дгъуэтыркъым, Батэрэз,– къыжраIащ.

– Абы щыгъуэм хьэмкIутIейм пхъэбгъу къысхухэфхынщ– си адэм и лъы уасэ хъунщ ар,– яжриIащ нартхэ.

Нартхэм хьэмкIутIейм пхъэбгъу къыхахыфакъым.

– Къытхухэхыркъым, Батэрэз.

– ХьэмкIутIейм пхъэбгъу къыщыхэвмыхыфкIэ гулъэмыж хъун шэмбар къысхуэфхьмэ, си адэм и лъы уасэ хъунщ,– япиубыдащ Батэрэз нартхэ.

Гулъэмыж хъун шэмбар ягъуэтакъым нартхэ.

– Дгъуэтыркъым, Батэрэз.

– Лъей из дарий сахуэ къысхуэфхьи, си адэм и лъы уасэ хъунщ,– яжриIащ итIанэ.

Нартхэ дарийуэ яIэр ягъэсыжа щхьэкIэ лъейм из яхуэщIакъым.

ИтIанэ мыр япиубыдащ:

– ШыбзэкIэ псы къысхуэфхьи, си адэм и лъы уасэ хъунщ.

ШыбзэкIэ псы къахьыфакъым нартхэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 176

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: