Псалъэжь: Зил мыузым игу узкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Ашэмэзрэ Дыгулыпхъурэ

Нартхэ я Дыгулыпхъу псыхьэ ежьауэ зы шу кърихьэлIащ. Шум и гъуэгур зэпиумыупщIын щхьэкIэ, Дыгулыпхъу къэувыIэри гуэгуэныр иригъэувэхащ. Шур къэсмэ –Ашэ и къуэ Ашэмэзт.

Дыгулыпхъу зэрыIуэрыIуэдзыр ищIэрт Ашэмэз. «Мыбы зыгуэр жезгъэIэнщ»,–жери, Дыгулыпхъу деж къыщысым, Ашэмэз шыр къыжьэдикъуащ.

Дыгулыпхъу къеплъри, Ашэмэз и бзэгупэ япэ къыдэшэсеямкъ къеупщIащ:

–Нартхэ я Дыгулыпхъу, мыбыкIэ шы блахуу умылъэгъуауэ пIэрэ? Шы солъыхъуэ.

Ашэ и къуэр шы зэрымылъыхъуэр къыгурыIуащ нартхэ я Дыгулыпхъу. «Сигъэпсэлъэн щхьэкIэщ къыщIызэупщIыр»,–жиIащ игукIэ, итIанэ мыр къридзащ Ашэ и къуэ Ашэмэз:

 

Нэхущ вагъуэр къыщыщIэзым

Си бжэ дазэ зэIузри

ТепIэн дазэм сыкъыдэплъщ:

ПщIэгъуалэр сокупцIэ-сокупцIэу,

ПцIэгъуэплъыр сокупIцIэ дамыгъэу,

Къарэр блатхьэхурэ

Зыхури псыпцIэ хэнауэ,

Ижьырабгъу куашэу,

Шэсырабгъу сокуу,

КIуэрэ-кIуэрэ ущыжу –

Апхуэдэ гуэрым

Уи адэм и шыр ихуащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Ашэмэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 230

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: