ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: ТхьэмыщкIэм тхьэр хуэлъащ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Дзэпкъыбэ-тIэхъуэрей. (Мажьэ)

УздэщыIэр

Ашэмэз и сабиигъуэр

АшэмэзАшэмэзу щIалэр къыщалъхуа махуэм

Санэхуафэр нартхэм щыгуащIэт,

ЩIалэм щатхъэгъуэт,

ЛIыгъэр щынахуэт.

Хутыкъуахэм къурагъ лъымысу

Я насыпым пэплъэу къыщынэт,

Нэхъуеиншэу хыхьэхэкI пащхьэм

Шым лъэкIынур щIалэм щигъэнаIуэт,

ЛIыгъэ, Iущыгъэм насып щагуэшт,

И шыр, и Iэщэр IэдакъэщIэлъу

Балигъ нэмысыр шауэм къыщихьт.

Ашэмэзыр къыщалъхуа махуэр

Санэхуафэм щинэхъ гуащIэгъуэт,

Къурагъ пщыкIутIкIэ шхыныгъуэ Iэнэр

Фэху нем щызэпэщытщ;

Нарт тхьэмадэу Нэсрэн ЖьакIэми

ЛIыгъэ-шыгъэкIэ щауэхэр зэхедз,

Дзы имыIэу Iэщэ, шы зиIэм

Нарт утыкур яхуегъэфащэ,

Фащэ екIур зи мастэ ужьхэм

ЖьантIэр яхуегъэлъагъуэ,

Зи шхынщIафэр нэхъ дэгъуэ гуащэхэм

Щытхъу нэхъ лейкIи закъыхуегъазэ.

А зэманыр, Ашэмэз щIалэр

Нарт Хэкум щиIэ махуэшхуэт,

Санэхуафэм щауэ нэсахэм

Бжы-къурагъыр лIыгъэм щырапэст.

ЩIалэ жанхэр фэхум щызэпоуэ:

Уэгъуэ закъуэм шабзэ фиижкIэ

Я нэщанэр пхэщIым щыхагъащIэ,

ЩIалэ лъэщхэр шурылъэс зэхуокIуэ,

Я нэхъ икIэм и бжым щIыр пыхуамэ,

ХуэIыгъыну зыщыгугъ лIыхъужьхэщ.

Я джатэпэм лъея щхьэцналъэр

Нэм къимыщтэу псынщIэу зэпегъэху,

Нэхъ хуэмыхури къоIэбых алъп жэрми

ЩIым щылъ дыщэ чысэр къепхъуэтэф.

Уафэм щоIур Ашэмэз хуаIэту

Санэхуафэм нартхэм щаIэт хъуэхъур.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5

Зыхыхьэр: Ашэмэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!




Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 380

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: