Псалъэжь: ЛIар псэум пащIыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: ЗэнысэгъуитI пхъэх темыхщ. (Нэрэ набдзэрэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Ашэмэз и сабиигъуэр

АшэмэзАшэмэзу щIалэр къыщалъхуа махуэм

Санэхуафэр нартхэм щыгуащIэт,

ЩIалэм щатхъэгъуэт,

ЛIыгъэр щынахуэт.

Хутыкъуахэм къурагъ лъымысу

Я насыпым пэплъэу къыщынэт,

Нэхъуеиншэу хыхьэхэкI пащхьэм

Шым лъэкIынур щIалэм щигъэнаIуэт,

ЛIыгъэ, Iущыгъэм насып щагуэшт,

И шыр, и Iэщэр IэдакъэщIэлъу

Балигъ нэмысыр шауэм къыщихьт.

Ашэмэзыр къыщалъхуа махуэр

Санэхуафэм щинэхъ гуащIэгъуэт,

Къурагъ пщыкIутIкIэ шхыныгъуэ Iэнэр

Фэху нем щызэпэщытщ;

Нарт тхьэмадэу Нэсрэн ЖьакIэми

ЛIыгъэ-шыгъэкIэ щауэхэр зэхедз,

Дзы имыIэу Iэщэ, шы зиIэм

Нарт утыкур яхуегъэфащэ,

Фащэ екIур зи мастэ ужьхэм

ЖьантIэр яхуегъэлъагъуэ,

Зи шхынщIафэр нэхъ дэгъуэ гуащэхэм

Щытхъу нэхъ лейкIи закъыхуегъазэ.

А зэманыр, Ашэмэз щIалэр

Нарт Хэкум щиIэ махуэшхуэт,

Санэхуафэм щауэ нэсахэм

Бжы-къурагъыр лIыгъэм щырапэст.

ЩIалэ жанхэр фэхум щызэпоуэ:

Уэгъуэ закъуэм шабзэ фиижкIэ

Я нэщанэр пхэщIым щыхагъащIэ,

ЩIалэ лъэщхэр шурылъэс зэхуокIуэ,

Я нэхъ икIэм и бжым щIыр пыхуамэ,

ХуэIыгъыну зыщыгугъ лIыхъужьхэщ.

Я джатэпэм лъея щхьэцналъэр

Нэм къимыщтэу псынщIэу зэпегъэху,

Нэхъ хуэмыхури къоIэбых алъп жэрми

ЩIым щылъ дыщэ чысэр къепхъуэтэф.

Уафэм щоIур Ашэмэз хуаIэту

Санэхуафэм нартхэм щаIэт хъуэхъур.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5

Зыхыхьэр: Ашэмэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 424

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: