ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Къан хуэщIэ фIыщIэ иIэкъым.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Зи цIэ изыIуэж мыкъурт. (КIыгуугу)

УздэщыIэр

Ашэмэз и пшыналъэ

АшэмэзДи нарт тхьэмадэр Нэсрэн ЖьакIэщ.

Нэсрэн ЖьакIэр ди дыщэ жьакIэщ.

И жьакIэр уэсщи бынжэгум нос.

Шым ар нэшэсым шы сокум хэлъщ.

Нэсрэн ЖьакIэм и щIакIуэ хужьым

Шы пхэщIыр псори зэщIебгъэ,

Нэсрэныжьыр афэ джэдыгущ,

Нэсрэныжьыр зэIуродзэсыкI (бзаджэу зэпхопсэлъыкI).

Хы тхъурымбэ лулэр зыIурегъэкIыкI (зыIурегъэпIиикI).

ТIы пшэр къыхуашэмэ, зэрегъэпщылIэ,

ТIасхъэ къыхуахь. ТIасхъэу къыхуахьыр

ТIуащIэр зи хъупIэу Лъэбыцэ и шыбзщ.

Нэсрэныжьым благъуэр къегъаджэ (джакIуэшхуэ ещI),

Нэсрэныжьым дзэ джакIуэ нещI.

Псыжьыщхьэ нэскIэ ди нартыжьыбэр

Нэсрэн ЖьакIэм къызэхуешэс.

Нэсрэн ЖьакIэр ныдошэсыкI,

Шу кIапсэ инщи ижьыгум (ижь хэкум) нохьэ.

Индылыжь Iуфэм нызэдыIуохьэ,

Ахэм дзэгъуэлъыр абы ныщащI,

Чыбэр щагъэш, шэтыр (пщыIэ) щаухуэ.

–Ди нарт тхьэмадэу Нэсрэн ЖьакIэ!

ЗыгуэркIэ нартхэр дынолъэIунущ:

–Зи адэр Ашэу Ашэмэз щIалэм

Дэ, нартыжьыбэм джакIуэ нытхуэпщIтэмэ!…

ЗэуакIуэ зехьэу Арыкъшуужьыр

Нэсрэн ЖьакIэм джакIуэ негъакIуэ.

Ар пщIантIэм дохьэри ныщоджэ.

–ХьэщIэ, уепсыхмэ удгъэхьэщIэнщ.

–Ашэмэз щIалэр щIэхыу къысхуевджэ!

–Хывыфэ гущэпсыр нызэпиудри

ЩIалэ кIэн джэгум ар яхыхьащ.

Ар къыщIыхьэжмэ ныпхуагъэкIуэнщ.

–КIэн джэгум хэту щIалэ быдзафэр

Нартыжьхэм дауэ къытщхьэпэфын?–

ЖиIэу къожьэжри дзэм хопсыхэж:

–Нэсрэн ЖьакIэу, жьыщхьэ мыгъуэжь,

СыздэбгъэкIуар щIалэ быдзафи!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Зыхыхьэр: Ашэмэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 648

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: