Псалъэжь: Ажалыр бжэщхьэIум нэхърэ нэхь благъэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди вы хужь цIыкIу шыгъу бэшхщ. (ДжэдыкIэ)

УздэщыIэр

Ашэмэз и пшыналъэ

АшэмэзДи нарт тхьэмадэр Нэсрэн ЖьакIэщ.

Нэсрэн ЖьакIэр ди дыщэ жьакIэщ.

И жьакIэр уэсщи бынжэгум нос.

Шым ар нэшэсым шы сокум хэлъщ.

Нэсрэн ЖьакIэм и щIакIуэ хужьым

Шы пхэщIыр псори зэщIебгъэ,

Нэсрэныжьыр афэ джэдыгущ,

Нэсрэныжьыр зэIуродзэсыкI (бзаджэу зэпхопсэлъыкI).

Хы тхъурымбэ лулэр зыIурегъэкIыкI (зыIурегъэпIиикI).

ТIы пшэр къыхуашэмэ, зэрегъэпщылIэ,

ТIасхъэ къыхуахь. ТIасхъэу къыхуахьыр

ТIуащIэр зи хъупIэу Лъэбыцэ и шыбзщ.

Нэсрэныжьым благъуэр къегъаджэ (джакIуэшхуэ ещI),

Нэсрэныжьым дзэ джакIуэ нещI.

Псыжьыщхьэ нэскIэ ди нартыжьыбэр

Нэсрэн ЖьакIэм къызэхуешэс.

Нэсрэн ЖьакIэр ныдошэсыкI,

Шу кIапсэ инщи ижьыгум (ижь хэкум) нохьэ.

Индылыжь Iуфэм нызэдыIуохьэ,

Ахэм дзэгъуэлъыр абы ныщащI,

Чыбэр щагъэш, шэтыр (пщыIэ) щаухуэ.

–Ди нарт тхьэмадэу Нэсрэн ЖьакIэ!

ЗыгуэркIэ нартхэр дынолъэIунущ:

–Зи адэр Ашэу Ашэмэз щIалэм

Дэ, нартыжьыбэм джакIуэ нытхуэпщIтэмэ!…

ЗэуакIуэ зехьэу Арыкъшуужьыр

Нэсрэн ЖьакIэм джакIуэ негъакIуэ.

Ар пщIантIэм дохьэри ныщоджэ.

–ХьэщIэ, уепсыхмэ удгъэхьэщIэнщ.

–Ашэмэз щIалэр щIэхыу къысхуевджэ!

–Хывыфэ гущэпсыр нызэпиудри

ЩIалэ кIэн джэгум ар яхыхьащ.

Ар къыщIыхьэжмэ ныпхуагъэкIуэнщ.

–КIэн джэгум хэту щIалэ быдзафэр

Нартыжьхэм дауэ къытщхьэпэфын?–

ЖиIэу къожьэжри дзэм хопсыхэж:

–Нэсрэн ЖьакIэу, жьыщхьэ мыгъуэжь,

СыздэбгъэкIуар щIалэ быдзафи!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Зыхыхьэр: Ашэмэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 660

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: