Псалъэжь: ЩIэщыгъуэр икIри зэрыукIыр къихьащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Ашэмэз и пшыналъэ (3)

АшэмэзАшэмэз выфэ гущэпскIэ гущэм хикъузэри, и анэр гъунэгъум екIуэкIащ. И анэр лщIантIэм дэкIа къудейуэ, выфэ гущэпсыр къызэпичри, Ашэмэз къызэфIэтIысхьащ, кIэн къищтэри джэгуакIуэ ежьащ. Ашэмэз щIалэр къащыхыхьэм, кIэнджэгур зэбгрыкIыжащ. Мылым зы къуий къытенащ.

–КIэн дыгъэджэгу, къуий цIыкIу!–къуийм щыхьащ Ашэмэз.

–Дыджэгумэ, къыпфIэсхьэхунщ,–жиIащ къуийм.–«Къызэтыж» жыпIэнщи, укъысщыхьэнщ.

–Сыпщыхьэнкъым, дыгъэджэгу.

КIэн трагъэсри зэдэджэгуащ. Къуийм къыхигъэнакIэри къыхигъэкIыжащ –кIэныр фIэихьэхуащ.

–КIэныр къызэтыж! –жери Ашэмэз щIалэр къуийм щыхьащ.

–Уэстыжынукъым,–жиIащ къуийм,–кIэныр къыпфIэсхьэхуащ.

–Къызэптыжынщ,–жери Ашэмэз къуийр къриудащ.

–Сэ щхьэ сыбукIрэ,–жиIащ къуийм.–ЛIыгъэ уиIэмэ, уи адэр къэзыукIар укIыж.

–Си адэр зыукIар къызжеIэ. Си адэр зыукIар къызжепIэмэ, кIэныр къыптесхыжынкъым.

–Уи адэр зыукIар сэ бжесIэнкъым. Уи адэр зыукIар уи анэм къегъэIуатэ,–къыжриIащ къуийм.

Ар щхьэкIуэ щыхъуауэ, Ашэмэз щIалэр унэм ихьэжащ, ныбэуз бзаджэ зыкъищIри шэнтжьейм итIысхьащ.

И анэр къэсыжащ.

–А си щIалэ закъуэ, а си щIалэ ес, сыт мыгъуэр къэухъу!?

–Ныбэ уз бзаджэм сехь,–жиIащ Ашэмэз.–Хьэ схуэбгъэлыгъуэрэ сыбгъэшхмэ, сыхъужынущ.

–Хэт мыгъуэм уигъэIущ, хэт мыгъуэм уиущий? –гу лъитащ анэм щIалэм игу бзаджагъэ зэрырилъхьам.

–Зыми сигъэIущкъым, зыми сиущийкъым, хьэ гъэлыгъуа сыбгъэшхмэ, сыхъужынущ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5

Зыхыхьэр: Ашэмэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 573

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: