ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: Мыгъэсар – IэнэухъуэнщIщ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

УздэщыIэр

Ашэмэз и пшыналъэ (3)

АшэмэзАшэмэз выфэ гущэпскIэ гущэм хикъузэри, и анэр гъунэгъум екIуэкIащ. И анэр лщIантIэм дэкIа къудейуэ, выфэ гущэпсыр къызэпичри, Ашэмэз къызэфIэтIысхьащ, кIэн къищтэри джэгуакIуэ ежьащ. Ашэмэз щIалэр къащыхыхьэм, кIэнджэгур зэбгрыкIыжащ. Мылым зы къуий къытенащ.

–КIэн дыгъэджэгу, къуий цIыкIу!–къуийм щыхьащ Ашэмэз.

–Дыджэгумэ, къыпфIэсхьэхунщ,–жиIащ къуийм.–«Къызэтыж» жыпIэнщи, укъысщыхьэнщ.

–Сыпщыхьэнкъым, дыгъэджэгу.

КIэн трагъэсри зэдэджэгуащ. Къуийм къыхигъэнакIэри къыхигъэкIыжащ –кIэныр фIэихьэхуащ.

–КIэныр къызэтыж! –жери Ашэмэз щIалэр къуийм щыхьащ.

–Уэстыжынукъым,–жиIащ къуийм,–кIэныр къыпфIэсхьэхуащ.

–Къызэптыжынщ,–жери Ашэмэз къуийр къриудащ.

–Сэ щхьэ сыбукIрэ,–жиIащ къуийм.–ЛIыгъэ уиIэмэ, уи адэр къэзыукIар укIыж.

–Си адэр зыукIар къызжеIэ. Си адэр зыукIар къызжепIэмэ, кIэныр къыптесхыжынкъым.

–Уи адэр зыукIар сэ бжесIэнкъым. Уи адэр зыукIар уи анэм къегъэIуатэ,–къыжриIащ къуийм.

Ар щхьэкIуэ щыхъуауэ, Ашэмэз щIалэр унэм ихьэжащ, ныбэуз бзаджэ зыкъищIри шэнтжьейм итIысхьащ.

И анэр къэсыжащ.

–А си щIалэ закъуэ, а си щIалэ ес, сыт мыгъуэр къэухъу!?

–Ныбэ уз бзаджэм сехь,–жиIащ Ашэмэз.–Хьэ схуэбгъэлыгъуэрэ сыбгъэшхмэ, сыхъужынущ.

–Хэт мыгъуэм уигъэIущ, хэт мыгъуэм уиущий? –гу лъитащ анэм щIалэм игу бзаджагъэ зэрырилъхьам.

–Зыми сигъэIущкъым, зыми сиущийкъым, хьэ гъэлыгъуа сыбгъэшхмэ, сыхъужынущ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5

Зыхыхьэр: Ашэмэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 517

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: