Псалъэжь: Iуэху зи куэд шыгъэджэгу ещI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Джэд хужь цIыкIу щIокIацIэ. (Бжьыныху)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Ашэмэз и пшыналъэ (2)

АшэмэзДи нарт тхьэмадэр Насрэн ЖьакIэщ,

Насрэн ЖьакIэр ди дыщэ жьакIэщ,

И жьакIэр уэсщи, быижэгум нос,

Шым ар нэшэсмэ, шы сокум хэлъщ.

Насрэн ЖьакIэм и жьакъ хужьым

Шы пхэщIыр, бгъэнщи, зэщIебгъэ,

Насрэныжьыр афэ джэдыгущ,

Насрэныжьыр джэдыгу плIэпысэщ

Насрэныжьыр зыIуродзэсыкI,

Хы тхъурымбэ лулэр зыIурегъэкIыкI,

ТIы пшэр къыхуашэмэ, зрегъэпщылIэ.

ТIасхъэ къыхуахь.

ТIасхъэу къыхуахьыр

ТIуащIэр зи хапIэ Лъэбьщэжьейш.

Насрэныжьым благъуэр къегъаджэ,

Насрэныжьым дзэ джакIуэ нещI.

Псыжьыщхьэ нэскIэ ди нартыжьыбэр

Насрэн ЖьакIэм къызэхуешэс.

Насрэн Жьа.кIэр ныдошэсыкI,

Шу кIапсэ кIыхьщи, ижьыгум йохьэ,

Индылыжь Iуфэ дзэгъуэлъ къыщащI,

Дзэгъуэлъыр ящIри шэтыр яухуэ.

–Ди нарт тхьэмадэу Насрэн ЖьакIэ,

ЗыгуэркIэ нартхэр дынолъэIунущ:

Зи адэр Ашэу Ашэмэз щIалэм

ДжакIуэ нытхуэлщIтэм…

…ЗэуакIуэ зехьэу Арыкъшуужьыр

Насрэн ЖьакIэм джакIуэ негъакIуэ.

ПщIантIэм ныдохьэри джакIуэр ныщоджэ:

–Ашэмэз щIалэр щIэхыу къысхуевджэ!

–Выфэ гущэпсыр къызэпиудри,

Ашэмэз щIалэр джэгум хыхьащ.

–КIэнджэгум хэтмэ, сабий быдзафэр

Нартыжьхэм сыткIэ дэ къытщхьэпэн? –

Арыкъшуужьыр дззм хопсыхэж:

–Насрэн ЖьакIэу жьыщхьэ мыгъуэжь,

Сызэбгъэджари щIалэ быдзафэщ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4

Зыхыхьэр: Ашэмэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 285

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: