ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: ХьэщIэ къакIуэмэ, хэгъэрейр мэгуфIэ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)

УздэщыIэр

Ашэмэз и пшыналъэ (2)

АшэмэзДи нарт тхьэмадэр Насрэн ЖьакIэщ,

Насрэн ЖьакIэр ди дыщэ жьакIэщ,

И жьакIэр уэсщи, быижэгум нос,

Шым ар нэшэсмэ, шы сокум хэлъщ.

Насрэн ЖьакIэм и жьакъ хужьым

Шы пхэщIыр, бгъэнщи, зэщIебгъэ,

Насрэныжьыр афэ джэдыгущ,

Насрэныжьыр джэдыгу плIэпысэщ

Насрэныжьыр зыIуродзэсыкI,

Хы тхъурымбэ лулэр зыIурегъэкIыкI,

ТIы пшэр къыхуашэмэ, зрегъэпщылIэ.

ТIасхъэ къыхуахь.

ТIасхъэу къыхуахьыр

ТIуащIэр зи хапIэ Лъэбьщэжьейш.

Насрэныжьым благъуэр къегъаджэ,

Насрэныжьым дзэ джакIуэ нещI.

Псыжьыщхьэ нэскIэ ди нартыжьыбэр

Насрэн ЖьакIэм къызэхуешэс.

Насрэн Жьа.кIэр ныдошэсыкI,

Шу кIапсэ кIыхьщи, ижьыгум йохьэ,

Индылыжь Iуфэ дзэгъуэлъ къыщащI,

Дзэгъуэлъыр ящIри шэтыр яухуэ.

–Ди нарт тхьэмадэу Насрэн ЖьакIэ,

ЗыгуэркIэ нартхэр дынолъэIунущ:

Зи адэр Ашэу Ашэмэз щIалэм

ДжакIуэ нытхуэлщIтэм…

…ЗэуакIуэ зехьэу Арыкъшуужьыр

Насрэн ЖьакIэм джакIуэ негъакIуэ.

ПщIантIэм ныдохьэри джакIуэр ныщоджэ:

–Ашэмэз щIалэр щIэхыу къысхуевджэ!

–Выфэ гущэпсыр къызэпиудри,

Ашэмэз щIалэр джэгум хыхьащ.

–КIэнджэгум хэтмэ, сабий быдзафэр

Нартыжьхэм сыткIэ дэ къытщхьэпэн? –

Арыкъшуужьыр дззм хопсыхэж:

–Насрэн ЖьакIэу жьыщхьэ мыгъуэжь,

Сызэбгъэджари щIалэ быдзафэщ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4

Зыхыхьэр: Ашэмэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 261

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: