ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: УзэлъэIур щIагъуэ мэхъу.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)

УздэщыIэр

Ашэ и кIуэдыкIар

Нэсрэн ЖьакIэ, Имыс,
Ашэ, Арыкъшу сымэ зэш-зэгъусэт,
Сэтэнейр нартхэ я нысэт.
Ахэр лIакъуэ ин зэдэут,
Нарт гуп зэрыIыгът,
Афэ гъуапэ мубзэIут,
Къащыятэр ягъэнт.
А нарт лIыхъухэм я лIыщхьэу
Ашэр, жаIэ, ялъытэрт,
КъимыкIуэт лIы бланэт.
Гъуэгу щытетхэм ар пашэт,
Шу зыхыхьэмэ, нэхъыжьт,
Нэхъыжьыбжьи къыратт.
Ауэ Ашэ игу химыхыу,
Хы зэхуакум зыгуэр щыIэт.
Ар жыхуаIэр Лъэбыцэт,
ЛIы ета емынэт,
Шы лъэдакъэ цыджэт,
Къеджар зэхимыщIэт,
ЩIэпхъуар лъэщIэмыхьэт,
ИщI ихьари къимыкIыжт.
Бжы дыкъуакъуэщ и Iэщэр,
Зыщыхьари хегъащIэ,
ЗищI техьари егъэунэхъу,
Iэщ хъушэхэр къыпеху,
ЦIыхухэр гъэру къырехужьэ,
Жьыри, щIэри егъэпыхьэ.
Ар Нарт Хэкуми къытоуэ,
Я унагъуэхэр ехъунщIэ,
Я щIым нафIэ къыредз;
Ауэ нартхэр зэхуосри
Ар хы зэхуакум дахуэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Ашэмэз, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 221

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: