ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Хьэр банэурэ мэлIэж.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Небэ-къебэу джабэм дэкI. (Бабыщ)

УздэщыIэр

Ашэ и кIуэдыкIар (2)

Ашэ нарт хахуэт, лIыгъэ зыхэлъти, нарт хэкум и гъунапкъэм тест, нартхэ бий къалъихьэмэ, япэ зыIущIэр Ашэт. Ашэ и щIым зы жыгей итт, и жьауэм мэл хъушэ щIэзагъэу.

–Ашэ сыукIынщи, и щIыр субыдьшщ,–жери игу ирилъхьащ Лъэбыдэжьей.

Нартхэ я ныкъуэкъуэгъути, Лъэбыдэжьей къэшэcри, Ашэм и щIым къихьащ.

–Жыгейр зэрыт щIыр сысейщ,–жиIащ Лъэбынэжьей, Ашэ къебгъэрыкIуэри.

–Ууейкъым,–пэуващ Ашэ.–УкъыетекIуэмэ, ууейщ. МахуищкIэ зэзэуащ Ашэрэ Лъэбьщэжьейрэ. Лъэбыдэжьей Ашэ къиукIащ, ищIри иубыдащ. И шым

зригъэубыдакъым: уанэгу нэщI хъуауэ, Ашэ и пщIантIэ дыхьэжащ.

Шы уанэгу нэщIыр щыдыхьэжым, Ашэ къуих иIэти, хыри дэшэсыкIащ:

–Ди адэр къаукIащ, ди адэм илъ тшЛэжышц,–жари. Лъэбыдэжьей ирохьэлIэ зэшихыр. Жыгейм и жьауэмкъыщIокI Лъэбыдэжьей.

–Хэт фылъежьа? –къащыжрIиIэм:

–Ди адэр зыукIам дылъежьащ,–жраIащ зэшихым.

–Фи адэр зыукIар сэращ,–жери Лъэбыдэжьей къапэуващ. Зэзауэри, зэшихри къиукIащ Лъэбыдэжьей.

Ашэ и къуэ ебланэр ныбэм илът абы щыгъуэ. Ар дунейм къытехьэри, Ашэ и къуэ Ашэмэз фIащащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!




Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 145

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: