ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Зэбэгуэгъу зэхъуэгъущ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Жэщым Iэтэ, махуэм лъэнтхъуий. (Жьэгу мафIэ)

УздэщыIэр

Тхыгъэ къегъэхь

*Уи цIэр

E-mail:

*Тхыгъэр зи IэдакъэщIэкIыр

*Тхыгъэм и цIэр

*Тхыгъэр

Сурэт, тхыгъэ, уэрэд е видео и гъусу къытхуебгъэхьыным...

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 968

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: