Псалъэжь: ЩIакIуэ нэхърэ уэшх нэхъ благъэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Хъуэжэ Жаннэ, Кенже школым, 2011

Хъуэжэ Жаннэ, Кенже школым, 2011

Хъуэжэ Жаннэ, Кенже школым, 2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!

Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 24

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: