Псалъэжь: ЗымыщIэм щIакIэ и Iусщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Хьэжыгъэ нэкIу, дэпкъ екIуэж. (Кхъузанэ)

Къэплъыхъуэр

Жамбэч Рабия

Жамбэч Рабия

Жамбэч Рабия Хьэсен и пхъум (1983, Альтуд къу., Прохладна р-н) КъБКъУ-м ФилологиемкIэ факультетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ къудамэр къиухащ. Я къуажэ курыт еджапIэ № 1 адыгэбзэмрэ литературэмкIэ щрегъаджэ. Уси прози етх, ахэр республикэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ щIэх-щIэхыурэ къытохуэ.

Жамбэчым и рассказхэр «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм я тхыгъэхэр щызэхуэхьэсауэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм 2009 гъэм къыщыдэкIа «КъудамэщIэ» тхылъым итщ.

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я биографиехэр, Жамбэч Рабия

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 321

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: