ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Ди мэз щIагъ къарсыдзэ щIокI. (Ужьгъэ)

Жамбэч Рабия

Жамбэч Рабия

Жамбэч Рабия Хьэсен и пхъум (1983, Альтуд къу., Прохладна р-н) КъБКъУ-м ФилологиемкIэ факультетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ къудамэр къиухащ. Я къуажэ курыт еджапIэ № 1 адыгэбзэмрэ литературэмкIэ щрегъаджэ. Уси прози етх, ахэр республикэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ щIэх-щIэхыурэ къытохуэ.

Жамбэчым и рассказхэр «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм я тхыгъэхэр щызэхуэхьэсауэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм 2009 гъэм къыщыдэкIа «КъудамэщIэ» тхылъым итщ.

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Ди биографиехэр, Жамбэч Рабия, Хасэм хэтхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 312

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: