Псалъэжь: Къыпхуэчэфым къыпхуищIа хуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)

Къэплъыхъуэр

Хъуэжэ Жаннэ

Хъуэжэ Жаннэ

Хъуэжэ Жаннэ Хьэсэн и пхъур (1989, Дыгулыбгъуей къу., Бахъсэн р-н) КъБКъУ-м ФилологиемкIэ факультетым адыгэбзэм­рэ литературэмкIэ къудамэм и еплIанэ курсым щIэсщ. Жаннэ и усэхэр къытехуащ «Советская молодёжь», «Адыгэ псалъэ», «Баксанский вестник» газетхэм, «КъудамэщIэ» (2009), «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» (2010) тхылъым итщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я биографиехэр, Хъуэжэ Жаннэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 272

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: