ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: Мыхъумэ, Iэхъуэр и шэсщ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: КIэн-кIэну зэрыс, Арысейм кърах. (Лъахъш)

Хъуэжэ Жаннэ

Хъуэжэ Жаннэ

Хъуэжэ Жаннэ Хьэсэн и пхъур (1989, Дыгулыбгъуей къу., Бахъсэн р-н) КъБКъУ-м ФилологиемкIэ факультетым адыгэбзэм­рэ литературэмкIэ къудамэм и еплIанэ курсым щIэсщ. Жаннэ и усэхэр къытехуащ «Советская молодёжь», «Адыгэ псалъэ», «Баксанский вестник» газетхэм, «КъудамэщIэ» (2009), «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» (2010) тхылъым итщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Ди биографиехэр, Хасэм хэтхэр, Хъуэжэ Жаннэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 264

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: