Псалъэжь: Шыдым теплъхьэ и хьэлъэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Дзэпкъыбэ-тIэхъуэрей. (Мажьэ)
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз

Хьэх Сэфарбий

Хьэх Сэфарбий

Адыгэ усакIуэ, тхакIуэ Хьэх Сэфарбий и къалэмыпэм къыщIэкIащ усэ, прозэ тхылъу 20-м щIигъу адыгэбзэкIи урысыбзэкIи. Абыхэм щыщу я цIэ къиIуапхъэщ «Свежесть», «Толъкъун Iэсэ», «Махуэм дунейр и кIыхьагъщ», «Дадэкъуапэ», «Си хъуреягъкIэ», «МахуэщIэр кIадащхьэ течащ», нэгъуэщIхэри. Апхуэдэуи ар щолажьэ очерк, эссе, щIагъыбзэ, рассказ, повесть жанрхэми. НэгъуэщI лъэпкъхэм щыщ тхакIуэ цIэрыIуэхэм я тхыгъэ куэд адыгэбзэкIэ зэридзэкIащ. Хьэх Сэфарбий и тхыгъэ-хэр пэщIэдзэ, курыт школхэр зэрырагъаджэ тхылъхэм ярытщ. И творчествэр КъБКъУ-м щеджэ студентхэм я диплом лэжьыгъэу щIэх-щIэхыурэ къащтэ.

Сэфарбий къиухащ Горький М. и цIэр зэрихьэу Москва дэт литературэ институтыр, Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм, Жур-налистхэм я союзхэм хэтщ. Илъэс куэдкIэ Сэфарбий щылэжьащ «Адыгэ псалъэ» газетым, япэ щIыкIэ корреспонденту, итIанэ къу-дамэм и унафэщIу. Иджыпсту ар щолажьэ КъБР-м и ТхакIуэхэм я союзым, абы и правленэм хэтщ.

Сэфарбий илъэс 20-м нэблэгъауэ тхакIуэ, усакIуэ ныбжьыщIэхэм ядолажьэ, «Шыхулъагъуэ» литературэ Хасэ къызэригъэпэщауэ. Иджыпсту цIэрыIуэ хъуа тхакIуэхэм, усакIуэхэм къежьапIэ яхуэхъуар а Хасэрщ.

Илъэс куэдкIэ гуащIафIэу печатым зэрыщылэжьам, и литературэ ехъулIэныгъэхэм папщIэ Сэфарбий къратащ КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым (1984), ди республикэм и Журналистхэм я союзым и правленэм я ЩIыхь тхылъхэр (1988), КъБР-м и журналистхэм я саугъэтыр къыхуагъэфэщащ (1977), 1999 гъэм къыфIащащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ цIэ лъапIэр.

«Советская молодежь» (№23 — 11.05.2008)

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я биографиехэр, Хьэх Сэфарбий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 1 587

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: