Псалъэжь: Уэрэдым и щIопщыр ежьущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Уд бын ди бжыхь гъуанэ къыдоплъ. ((Шыбжий)

Къэплъыхъуэр

Хасэм хэтхэр

«Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм теухуауэ мы сайтым щызэхуэхьэсам псом ущеплъыфынущ мы напэ кIуэцIым: я биографие, сурэтхэр, тхыгъэхэр, тхылъхэр, траха видеохэр…

Хьэх Сэфарбий

Биографие

Тхыгъэхэр

Тхылъхэр

Видео

Жэмыхъуэ Iэбубэчыр

Биографие

Тхыгъэхэр

Хьэх Сэфарбий Жэмыхъуэ Iэбубэчыр
Батыр Мухьэрбий

Биографие

Усэхэр

Тхылъхэр

ШэрIужь Аслъэн

Биографие

Усэхэр

Тхылъхэр

Батыр Мухьэрбий ШэрIужь Аслъэн
Шорэ Маринэ

Биографие

Усэхэр

Тхылъхэр

Жамбэч Рабия

Биографие

Усэхэр

Прозэ

Тхылъхэр

Видео

Шорэ Маринэ Жамбэч Рабия
Нартокъуэ Анжелэ Биографие

Тхыгъэхэр

Тхылъхэр

Видео

Къаныкъуэ Анфисэ

Биографие

Тхыгъэхэр

Тхылъхэр

Видео

Нартокъуэ Анжелэ Къаныкъуэ Анфисэ
Кумыщ Маринэ Биографие

Усэхэр

Тхылъхэр

НафIэдз Мухьэмэд

Биографие

Тхыгъэхэр

Тхылъхэр

Видео

Кумыщ Маринэ НафIэдз Мухьэмэд
Къэзан-Гъыдэ ФатIимэт

Биографие

Усэхэр

Тхылъхэр

КIарэ Альбинэ

Биографие

Тхыгъэхэр

Тхылъхэр

Видео

Къэзан ФатIимэт КIарэ Альбинэ
Дзэгъащтэ Азэмэт

Биографие

Тхыгъэхэр

Тхылъхэр

Видео

ГъукIэ Маринэ Биографие

Тхыгъэхэр

Тхылъхэр

Видео

Дзэгъащтэ Азэмэт ГъукIэ Маринэ
ГъукIэкъул Иринэ

Биографие

Усэхэр

Прозэ

Тхылъхэр

Видео

Щомахуэ Залинэ

Биографие

Тхыгъэхэр

Тхылъхэр

Видео

ГъукIэкъул Иринэ Щомахуэ Залинэ
Гугъуэт Заремэ

Биографие

Усэхэр

Прозэ

Тхылъхэр

Видео

Мокъуэ Лаурэ Биографие
Гугъуэт Заремэ Мокъуэ Лаурэ
Къашыргъэ Иннэ

Биографие

Тхыгъэхэр

Тхылъхэр

Видео

Бжэныхъуэ Розэ

Биографие

Усэхэр

Къашыргъэ Иннэ Бжэныхъуэ Розэ
Хъуэжэ Жаннэ

Биографие

Усэхэр

Тхылъхэр

Видео

Бэрбэч Аслъэнджэрий

Биографие

Усэхэр

Тхылъхэр

Видео

Хъуэжэ Жаннэ Бэрбэч Аслъэнджэрий
Нэгъуей Людмилэ Биографие

Усэхэр

Къанкъул Алинэ

Биографие

Усэхэр

Прозэ

Нэгъуей Людмилэ Къанкъул Алинэ
ХьэтIэхъу Каринэ Биографие Шыхулъагъуэ. Адыгэ сайт

Ди биографиехэр

Ди прозэхэр

Ди усэхэр

Ди тхылъхэр

Ди сурэтхэр

Ди видеохэр

 

ХьэтIэхъу Каринэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Хасэм хэтхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 32

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: