Псалъэжь: Къоузым удэгызмэ, узыр мэятэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)

Къэплъыхъуэр

Шорэ Маринэ

Шорэ МаринэШорэ Маринэ Мухьэмэд и пхъур Зэикъуэ къуажэ 1980 гъэм къыщалъхуащ. Зеикъуэ 3 курыт еджапIэр къиухэщ 1997 гъэм. Абы иужькIэ медсестрауэ къулыкъу ищIащ.
Школым зэрыщIэсрэ усэ тхыным дехьэх. Ар куэдым къаримыгъащIэми, тхэн къигъэнакъым. Бахъсэн куейм къыщыдэкI газетхэмрэ «Адыгэ псалъэмрэ» япэу усэхэр къыщытрадзащ.
Иджыпсту КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ и къудамэм щIэтIысхьэжауэ щоджэ.
ИужькIэ и тхыгъэхэр къытрадзащ «Iуащхьэмахуэ», «Нур» журналхэм, «Адыгэ псалъэ» газетым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я биографиехэр, Шорэ Маринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 246

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: