Псалъэжь: Дыгъужьыгу кIуэцIылъщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: КIэн-кIэну зэрыс, Арысейм кърах. (Лъахъш)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Щомахуэ Залинэ

Щомахуэ ЗалинэЩомахуэ Залинэ Хьэзрэт и пхъум (1988, Курп Ипщэ къу. жы Инаркъуей), Тэрч р-н) КъБКъУ-м ФилологиемкIэ факультетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ къудамэм щоджэ.

Абы и рассказхэм, таурыхъхэм ди тхылъеджэхэр фIыуэ щыгъуазэщ, Шэшэн Республикэм къыщыдэкI «Вайнах» журналми абыхэм ящыщ зыбжанэ къытрадзащ.

Щомахуэр УФ-м и Ипщэ щIыналъэм и тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я зэIущIэ 2008 гъэм Налшык щекIуэкIам хэтащ.

2013 гъэм Мейкъуапэ щекIуэкIа «Адыгэ пщащэ» зэпеуэм Щомахуэ Залинэ япэ вице-мис щыхъуащ.

Абы и тхыгъэхэр итщ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм 2009 гъэм къыдигъэкIа «КъудамэщIэ», 2010 гъэм «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» тхылъхэм. Езым къидигъэкIауэ тхылъ иIэщ «Мадоннэ»(2014).

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я биографиехэр, Щомахуэ Залинэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 404

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: