Псалъэжь: Еджэным кIасэ иIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ШэрIужь Аслъэн

ШэрIужь АслъэнШэрIужь Аслъэн 1961 гъэм Псыгуэнсу къуажэм къыщалъхуащ. Щеджа илъэсий къуажэ школыр 1976 гъэм къиуха нэужь Старэ Шэрэдж механизатор щагъэхьэзыр езанэ СПТУ-р, абы и ужькIэ КъБАМИ-м агроном IэщIагъэм щыхурагъаджэ и къудамэр къиухащ.

ШэрIужьым къыхуихуащ Къэзахъстаным и губгъуэхэм гъавэ щыIуихыну,студентухуакIуэ гупым яхэту Алтай куейм, Венгрием щылэжьэну.

Еджэныр къиуха иужькIэ здагъэкIуауэ щыта Тамбов областым агроному щылэжьащ, дзэ къулыкъур щрихьэкIащ Сахалин хытIыгум. Зэман нэхъ IэфI дыдэхэм щыщу Аслъэн и гукъэкIыжхэм хэтщ Кэбэрдей-Балъкъэр радиом зы илъэскIэ корреспонденту зэрыщылажьар.

А псом и ужькIэ, къыщалъхуа къуажэм Гъуэгунокъуэм и цIэкIэ щызэхэта колхозым бригадэм и брига­диру, а колхоз дыдэм и тхьэмадэм и къуэдзэу щылажьащ. Къуажэ администрацэм и Iэтащхьэу илъэсихкIэ щытащ.

Мы зэманым Налшык мэкъумэш страхованэмкIэ IэщIагъэлIу щолажьэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я биографиехэр, ШэрIужь Аслъэн, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 272

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: