Псалъэжь: ТхьэмыщкIагъэм сынокIуэ жиIэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Небэ-къебэу джабэм дэкI. (Бабыщ)

Къэплъыхъуэр

Нэгъуей Людмилэ

Нэгъуей ЛюдмилэНэгъуей Милэ (Людмилэ) Заурбэч и пхъур Прохладнэ куейм хыхьэ Алътуд къуажэм 1991 гъэм къыщалъхуащ. 2008 гъэм къуажэм дэт курыт еджапIэр къиухри Псыхуабэ дэт Бзэ джынымкIэ Къэрал еджапIэм щIэтысхьащ. Абы щеджэху адыгэбзэм теухуа къэхутэныгъэ зыбжанэ иригъэкIуэкIащ, еджапIэ журналым къыщытрадзэу.

2007 гъэм къыщыщIэдзауэ, Людмилэ езым и гуп иIэжу къафэм хурегъаджэ.

2013 гъэм бзэ еджапIэр къызэриухыу Налшык дэт Ищхъэрэ Кавказым ИскусствэмкIэ Къэрал еджапIэм и къафэ къудамэм щIэтIысхьауэ щоджэ.

Людмилэ усэ етх. И тхыгъэхэр «Советская молодёжь», «Адыгэ псалъэ» газетхэм къытехуащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я биографиехэр, Нэгъуей Людмилэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 349

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: