ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Лъахъэ зэпруp шыпкъ гъэущхъуэщ.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Жыг зылъахъэ, лъахъэбжьэншэ. (Лъэнтхъуий)

Нартокъуэ Анжелэ

Нартокъуэ АнжелэНартокъуэ Анжелэ Руслан и пхъум (1984, Къызбырун III (иджы Дыгулыбгъуей къу.), Бахъсэн р-н) егъэджакIуэхэр щагъэхьэзыр колледжыр къиухащ, уси прози етх.

И тхыгъэхэр мызэ-мытIэу «Советская молодёжь», «Адыгэ псалъэ», «Баксанский вестник» газетхэм; «Iуащхьэмахуэ», «Литературная Кабардино-Балкария» журналхэм къытрадзащ.

ТхакIуэ ныбжьыщIэхэм я тхыгъэхэр щызэхуэхьэса «Жызум уэшх» (2005), «КъудамэщIэ» (2009), «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» (2010) тхылъхэм Нартокъуэм и рассказхэр итщ. Езыми тхылъ къидигъэкIауэ иIэщ «Лъагъуныгъэм и къару» (2013).

Нартокъуэ Анжелэ Ростов къалэм щекIуэкIа Урысейм и Ипщэ щIыналъэм и тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я зэIущIэм 2005 гъэм хэтащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Ди биографиехэр, Нартокъуэ Анжелэ, Хасэм хэтхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 318

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: