Псалъэжь: Уи анэ зэрымысым дыщасэ умыкIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: Зи кIэр зылъэф, зи фэр зи бий. (Бажэ)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

Нартокъуэ Анжелэ

Нартокъуэ АнжелэНартокъуэ Анжелэ Руслан и пхъум (1984, Къызбырун III (иджы Дыгулыбгъуей къу.), Бахъсэн р-н) егъэджакIуэхэр щагъэхьэзыр колледжыр къиухащ, уси прози етх.

И тхыгъэхэр мызэ-мытIэу «Советская молодёжь», «Адыгэ псалъэ», «Баксанский вестник» газетхэм; «Iуащхьэмахуэ», «Литературная Кабардино-Балкария» журналхэм къытрадзащ.

ТхакIуэ ныбжьыщIэхэм я тхыгъэхэр щызэхуэхьэса «Жызум уэшх» (2005), «КъудамэщIэ» (2009), «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» (2010) тхылъхэм Нартокъуэм и рассказхэр итщ. Езыми тхылъ къидигъэкIауэ иIэщ «Лъагъуныгъэм и къару» (2013).

Нартокъуэ Анжелэ Ростов къалэм щекIуэкIа Урысейм и Ипщэ щIыналъэм и тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я зэIущIэм 2005 гъэм хэтащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я биографиехэр, Нартокъуэ Анжелэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 334

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: