Псалъэжь: ПлIэкIэ къихьар ныбэкIэ ихьыжащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: Адакъэ мыщ, хьэщIэщ кIуэрей. (Щхьэнтэ)
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.

Кумыщ Маринэ

Кумыщ МаринэКумыщ Маринэ Къармэхьэблэ къуажэм къыщалъхуащ. Къуажэ школыр дыщэ медалкIэ къиуха нэужь, КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Мэкъумэш университетым щIэтIысхьэри, ехъулIэныгъэхэр иIэу щеджащ. Маринэ иджыпсту Налшык, Къалэн куэд зыгъэзащIэ центрым (МФЦ) и лэжьакIуэщ.

Школым щыщIэса зэман лъандэрэ усэ тхыным дехьэх. И IэдакъэщIэкIхэм щыщ къытрадзауэ щытащ «Зольские вести» район газетым. Тхэным гу хуэзыщIа пщащэр екIуэлIэн щIидзащ Хьэх Сэфарбий зи унафэщI «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Кумыщ Маринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 353

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: