ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Псалъэжь: ДаIуэ шхиипэ тоувэ.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Мэл хужь псы йофэ. (Дзэ)

Кумыщ Маринэ

Кумыщ МаринэКумыщ Маринэ Къармэхьэблэ къуажэм къыщалъхуащ. Къуажэ школыр дыщэ медалкIэ къиуха нэужь, КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Мэкъумэш университетым щIэтIысхьэри, ехъулIэныгъэхэр иIэу щеджащ. Маринэ иджыпсту Налшык, Къалэн куэд зыгъэзащIэ центрым (МФЦ) и лэжьакIуэщ.

Школым щыщIэса зэман лъандэрэ усэ тхыным дехьэх. И IэдакъэщIэкIхэм щыщ къытрадзауэ щытащ «Зольские вести» район газетым. Тхэным гу хуэзыщIа пщащэр екIуэлIэн щIидзащ Хьэх Сэфарбий зи унафэщI «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 339

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: