ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: ГъущI чо зиIэ гъущI мастэ щощIэ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)

КIарэ Альбинэ

КIарэ АльбинэКIарэ Альбинэ Аслъэн и пхъум (1987, Шэджэм Езанэ п. (иджы Шэджэм къалэ, Шэджэм р-н) КъБКъУ-м и юридическэ факультетыр къиухащ. Альбинэ и рассказхэм ди тхылъеджэхэр фIыуэ щыгъуазэщ, ахэр куэдым ягу ирохь.

ТхакIуэ ныбжьыщIэхэм я тхыгъэхэр щызэхуэхьэса «КъудамэщIэ» (2009), «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» (2010) тхылъхэм итщ и рассказхэр. Езыми тхылъ къидигъэкIауэ иIэщ «Си Iэлъыныр узот»(2011).

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Ди биографиехэр, Хасэм хэтхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 302

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: