Псалъэжь: ЖьэкIэ маисэщ, IэкIэ сэмэгущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: КIей лъздакъэху, Iэрыху дыщэкI. (Фоч)
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.

КIарэ Альбинэ

КIарэ АльбинэКIарэ Альбинэ Аслъэн и пхъум (1987, Шэджэм Езанэ п. (иджы Шэджэм къалэ, Шэджэм р-н) КъБКъУ-м и юридическэ факультетыр къиухащ. Альбинэ и рассказхэм ди тхылъеджэхэр фIыуэ щыгъуазэщ, ахэр куэдым ягу ирохь.

ТхакIуэ ныбжьыщIэхэм я тхыгъэхэр щызэхуэхьэса «КъудамэщIэ» (2009), «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» (2010) тхылъхэм итщ и рассказхэр. Езыми тхылъ къидигъэкIауэ иIэщ «Си Iэлъыныр узот»(2011).

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я биографиехэр, КIарэ Альбинэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 307

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: