ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Дзэпкъыбэ-тIэхъуэрей. (Мажьэ)

КIарэ Альбинэ

КIарэ АльбинэКIарэ Альбинэ Аслъэн и пхъум (1987, Шэджэм Езанэ п. (иджы Шэджэм къалэ, Шэджэм р-н) КъБКъУ-м и юридическэ факультетыр къиухащ. Альбинэ и рассказхэм ди тхылъеджэхэр фIыуэ щыгъуазэщ, ахэр куэдым ягу ирохь.

ТхакIуэ ныбжьыщIэхэм я тхыгъэхэр щызэхуэхьэса «КъудамэщIэ» (2009), «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» (2010) тхылъхэм итщ и рассказхэр. Езыми тхылъ къидигъэкIауэ иIэщ «Си Iэлъыныр узот»(2011).

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Ди биографиехэр, Хасэм хэтхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 303

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: